Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0877120995

Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ АЛЕН МАК ГР. ТРЪН за ПЕРИОДА 2016 / 2020 г.

Всичко, което наистина трябва да знам,
за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа,
съм научил в детската градина.
Мъдростта не е горе на върха,
където блести заветната диплома,
а там, в пясъчника на детската площадка,
в предучилищната група.
Робърт Фулам

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията на ДГ "Ален мак" е комплекс от педагогически идеи, управленски и административни действия , чието изпълнение гарантира утвърждаването на детското заведение като модерна, достъпна и качествена обществена институция. Съхранява добрите традиции и достойнства на ДГ, начертава бъдещите посоки на действия и резултати,търси потенциални възможности и вътрешни ресурси. Стратегията анализира силните страни и вероятните трудности и проблеми за реализирането й. Стратегията е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, принципи, дейности и цели, определящи нейната структура и съдържание.

І. МИСИЯ

Утвърждаване на съвременни модели на възпитателно - образователна дейност в детското заведение осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал,възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

ІІ. ВИЗИЯ

В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава и необходима предучилищна институция ,като среда за социо-културна,възпитателна и образователна работа, като център за творчество и като съмишленик и партньор на деца, родители и учители:
- осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт,психическо,физическо и творческо развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст.
- съдействаща за личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие
- гарантираща постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в името на децата и за децата.

ЦЕННОСТ

Значимостта на предучилищното образование за развитието на съвременната личност е огромна. Детето като основна ценност в образователната система се нуждае от качествено образование и развиване на своята емоционална и социална интелигентност. В условията на детската градина децата получават възможност да развиват компетентности, основополагащи за развитието им. Това е мястото, където детето за първи път попада в една организирана по нов за него начин социална, често мултикултурна среда, получава възможност да общува с връстниците си, да се научи да приема и уважават други гледни точки, да е толерантно. Наред с това детската градина, най-вече в задължителния период на двегодишната подготовка преди училище, има базисна роля за формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене - особено за децата, живеещи в среда, в която образованието не се възприема като ценност. Предучилищното образование да бъде средство за по–нататъшно научаване ,повишаване на качеството на образованието, повишаване на доверието към ДГ и превръщането на образователната институция в привлекателно място за развитие на личността на детето.

ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно възпитание на всички деца. Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за утвърждаването му като социо‐културен, възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни инициативи.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и Физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 5. Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за създаване на икономически и социални стимули и мотивация за висока професионална реализация и развитие на учителите.
 6. Хуманност на възпитателно ‐ образователния процес и преоткриване на детската личност,възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство свобода и творчество.
 7. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина исемейството, държавните и културни институции при осъществяване на държавните образователни изисквания

ІV. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му,както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.
 2. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете
 3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация ри провеждане на предучилищното образование.
 4. Хуманизъм и толерантност във възпитателната работа и управленската дейност.
 5. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование.
 6. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и Материално обезпечаване на дейността на детското заведение съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.
 7. Подкрепа на децата и техните семейства - педагогика на сътрудничеството.

V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ И ВЪНШНАТА СРЕДА

Детска градина „Ален мак“ се състои от 3 градински групи и 1 яслена група с музикален /физкултурен/ салон.Занималните и спалните помещения са в добро състояние, естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт за децата.Дворът е обширен с обособени площадки за всяка група, съобразно възрастта със засадени дървета и храсти. ДГ е с изградена символика – химн и знаме.

1.1 ДЕЦА

ДГ функционира с 4 групи, от които 1 яслена и 3 градински групи. За учебната 2015/2016 г.са приети 94 деца, разпределени както следва:
- детска ясла - 1 група - 16 деца
- детска градина - 80 деца, от които ППДГ - 24 – 5 годишни и 25 деца – 6 годишни.
- Групите се оформят по възрастов признак.
- Детското заведение работи с пълен капацитет групи. Децата са физически и психически здрави и правилно развити. Приемат се и деца СОП, като за тях са осигурени грижи съобразно потребностите, включително консултации и работа с психолог.
- Има високо ниво на приемственост между ясла и детска градина, както и между детска градина и училището.
- Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика.
- Сътрудничество и взаимопомощ с обществени и културни институции и родителите на групите.

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ

- Разчитане на творческия заряд, креактивност, любознателност и висока сензитивност на децата.
- Поощряване на позитивното общуване между децата и стимулиране на познавателната активност.
- Повишаване на положителната емоционалност на децата за сметка на напрежението, агресията и негативните прояви.
- Добра диагностична работа и създаване на условия за индивидуално развитие и диференцирани грижи.

1.2.КАДРОВИ РЕСУРСИ

Численост: Общата численост на персонала в ДГ“Ален мак“ е 18

 • Педагогически персонал - 7, от тях:
  - 1 директор
  - 6 детски учители, от които 5 старши учители ,1 учител.
 • Непедагогически персонал – 9 и Медицински персонал – 2, от тях
  - 1 медицинска сестра в детска ясла, както и 1 медицинска сестра, обслужваща ДГ.
 • Педагогически персонал:
  - с висше образование, с образователно-квалификационна степен - магистър - 3; с VПКС 1; с
  - с висше образование, с образователно-квалификационна степен - бакалавър - 1;
  - с образователно-квалификационна степен – специалист/проф.бакалавър – 3;
 • Непедагогически персонал:
  - средно специално образование – 4
  - средно общо - 3

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА МИКРОСРЕДАТА НА ДГ „АЛЕН МАК“

Силни страни Слаби страни
 • Наличен достатъчен сграден фонд и предвиден щат;
 • Единствена общинска детска градина в гр. Трън
 • Гарантиран бюджет за образование и материална издръжка на база брой деца
 • Широко дворно пространство в екологична среда
 • Социална политика на общината- ниски такси за детска градина
 • Наличие на традиции в дейността на детската градина
 • Екипът работи по програми с ясна философия по избор на учителя
 • Наличието на голям сграден фонд изисква солиден финансов ресурс за поддържане;
 • Недостатъчна численост на децата в детските групи;
 • Базата на ДГ не е обновявана и модернизирана, не се използва пълноценно;
 • Широкото дворно пространство изисква усилия за озеленяване и поддържане;
 • Ниско заплащане – високи изисквания и отговорности към персонала;
 • Слаб интерес към професията учител и помощник - възпитател –трудности при подбор на персонал;
 • Недостатъчно развити компетентности на учителите за работа по проекти
 • Липса на умения за презентиране и популяризиране на собствен опит;
 • Занемарено баскетболно и волейболно игрище, неизползваем басейн – невъзможност за оптимално използване на ресурсите с цел укрепване здравето на децата
Благоприятни възможности  Заплахи
 • Увеличаване бюджета за образование /Единния разходен стандарт на дете /ЕРС/;
 • Работа в екип;
 • Желание на директор, учители, медицински сестри и помощник- възпитатели да повишават професионалната си квалификация;
 • Добър микроклимат и желание за подпомагане;
 • Демографски промени – засилени миграционни процеси и ниска раждаемост;
 • Липса на толерантност в обществото;
 • Динамика на различията между субектите на взаимодействието учител- родител в социален и етнокултурен план
 • Ангажираност на родителите –прехвърляне на отговорности мужду дом и детска градина

 

АНАЛИЗ НА МАКРОСРЕДАТА НА ДГ „АЛЕН МАК“ /PEST – анализ/

Фактор Силни страни Слаби страни Благоприятни възможности Заплахи
1.Иконо-мически фактори - Гарантиран бюджет за образование и материална издръжка /прилагане системата на делегираните бюджети/ и ежегодно определяне на единен разходен стандарт за издръжка на дете
- Наличен достатъчен сграден фонд
– Педагогически специалисти с висока квалификация;
- База, изискваща солидни финансови ресурси за поддръжка;
- Недостатъчен размер на Единен разходен стандарт /ЕРС/ на дете;
- Липса на достатъчно средства за поддържане на сградния фонд
- Липса на достачъчна мотивация за професионално усъвършенстване сред някои от учителите
- Икономическа самостоятелност на детските градини
- Възможности за алтернативно финансиране чрез работа по проекти.
- Обвързване заплащането на труда на учителя с резултатите от него/диференцирано заплащане/ и кариерно развитие;
- Възможности за рекламна и дарителска дейност – НПО, родители;
- Преобладаващ дял на безработни и социално слаби родители, затруднени да закупят помагала и пособия, подпомагащи образователния процес на децата им;
- Липса на информираност у родителите от ромската общност относно необходимостта и ползите от образование;
  - Държавната политика е отворена към образованието- определя образованието за национален приоритет;   - Възможност чрез организирани синдикални и браншови мероприятия да се постигнат положителни резултати за образованието и хората, заети в сферата на средното образование.
- Система за кариерно развитие и диференцирано заплащане на труда на учителя;
- Липса на ефективно взаимодействие между детската градина и семейството;
3.Социални фактори - Ниски такси в общинските детски градини;
- Равен достъп до качествено образование;
- Мотивираност на педагогическите специалисти за допълнително квалифициране.
- Приобщаване на родителската общност към живота на детските градини;
- Омаловажаване ролята на детската градина като значим фактор за образование в предучилищна възраст.
- Неудовлетвреност от учителската професия;
- криза в ценностната система;
- Приобщаване на родителите към живота в детската градина;
- Прилагане на система за кариерно развитие и диференцирано заплащане на труда на учителя
- Липса на синхрон между институциите;
- Необходимост от мисия, визия и изработване на идеен проект за дългогодишно развитие на детската градина;
4. Техно-логични фактори - Наличие на държавни образователни стандарти;
- Многообразие от дидактични системи и помагала за работа в детските градини;
- Използване на съвременни педагогически подходи и технологии.
- Липса у някои от учителите на квалификация за прилагане на нови образователни технологии; - Въвеждане и разширяване на използването на иновационни и интерактивни методи на възпитание и обучение; - Недостиг на млади специалисти;
- Липса на модерни средства за комуникация;
- Необходимост от постоянно модернизиране на дидактичната база;

 

1.3. ВЪЗПИТАТЕЛНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕЙНОСТ

В детското заведение възпитателно-образователната работа се осъществява по Програми, избрани от педагозите на групите, като преобладава избора на „Вики и Ники”. С решение на Педагогическия съвет се очаква утвърждаване на нови програми, в които има добре разработени материали за работа с интерактивна дъска. Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с ДОС ‐ по образователни направления и ядра. След предварително проучване на програмата за съответната възрастова група и необходимите помагала, пособия и дидактични материали към нея, учителските екипи прилагат образователна стратегия, която е съобразена с възрастовите особености на децата, индивидуалното им развитие и мотивационни потребности. В процеса на възпитателно-образователната работа се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата.

3. Квалификационна дейност

3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолиа по проблемни области.
3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.
3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области.
3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.
3.5. Включване в обучителни програми за работа с мултимедия, чужд език и педагогически иновации

4. Социално-битова и финансова дейност

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:
– осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички групи;
– осъвременяване на интериора на всички занимални;
– основно преустройство на дворното пространство;
– обогатяване на игровата и дидактичната база.
4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.
4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.
4.4. Организиране на различни „антистрес“ дейности – походи, спорт, културни дейности и др. 

5. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията

5.1. Финансиране от държавния и общинския бюджет.
5.2. Разработване на проекти с външно финансиране.
5.3. Привличане на спонсори.
5.4. Реализиране на благотворителни кампании.
5.5. Собствен труд на служители на детската градина.
5.6. Организиране на трудодни с участието на учителската общност.

VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.
 2. Творческо развитие.
 3. Решаване на проблемите.
 4. Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.
 5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. „Вграждане“ на детето чрез социализацията му в общността. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.
 6. Използване на нови педагогически технологии.
 7. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.
 8. Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални и обществени фактори.
 9. Педагогизиране на родителската общност.

Отчитането и анализирането на външните фактори, общи за всички образователни институции определят необходимостта от изработване и прилагане на адекватна и изпълнима стратегия за развитие на ДГ „АЛЕН МАК“. Целта е, на базата на анализа, да подобрим цялостното развитие на детското заведение.

Полагането на целите за развитие в дългосрочен период, произтичащите от тях задачи и разработването на дейностите за постигането им ще се осъществи към края на първата година, след като се обсъдят от екипа и ръководството на детската градина.

За периода: м.септември 2016 – м.май 2017 година е целесъобразно и осъществимо да се работи по реализация на следните приоритети в дейността на ДГ „Ален мак“:

 1. Повишаване на привлекателността на детската градина посредством подобряване на естетичния вид, на екологичната среда и материалната база с фокус върху средата в групите и дворното пространство;
 2. Привличане на още деца в детската градина с цел максимална пълняемост на групите и увеличаване на субсидията;
 3. Изграждане на благоприятна интеркултурна образователна среда за ранно образование на деца от различни етноси;

За осъществяване на приоритетите в предстоящия едногодишен период е необходимо да се реализират задачите и посредством конкретни дейности да се постигнат очаквани резултати, както следва:

Задачи Средства / дейности Очаквани резултати
По добряване материалните и педагогическите условия в детската градина, с цел всяко дете се чувства комфортно и да се изяви в максимална степен - Организиране на кампании сред родителите в града относно ползите от образование в предучилищна възраст /възможности: празници, чествания и развлечения, тържества с участието на обществеността/
- Организиране на предметната среда в групите, съобразно: възрастовите, индивидуалните и етнокултурните характеристики на децата;
- Организиране на ефективно действащи ателиета/ клубове като допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за развитие на общите и специфични способности и индивидуални способности и интереси на децата с акцент върху интеркултурното образование;
- Осигуряване на подкрепа за деца от подготвителна група за достигане на училищна готовност и овладяване на българския език. /допълнителни възможности: Модул: „Допълнително обучение за децата от подогтвителните групи“ на Национална програма на МОМН „С грижа за всеки ученик“/
- Повишен брой привлечени деца, посещаващи ДГ „АЛЕН МАК“ и повишена субсидия
- Оптимизирана цялостна среда и създадена на благоприятна атмосфера за развитие на индивидуалността на всяко дете и за изява и развитие на професионалните компетентности на работещите в детската градина
- Взаимно опознаване на културното многообразие чрез съвместно провеждане на традиционни празници на различните етноси с активното участие на родителите
- Създаване на предпоставки за междукултурен диалог и толерантност между деца, родители и учители от различните етноси
- Оигурен равен старт на всяко дете при постъпване в училище
- Осигурени възможности за изява и усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите и за повишаване на доходите им
Подходящ избор, изготвяне и използване на разнообразни за дадената възраст стратегии и средства за измерване на детското развитие - Установяване равнището на знания и умения по образователни направления на децата от първа група и децата на децата на 5-7 години, - Изградена рефлексивна картина за равнището на знания и умения на децата като база за определяне целите на педагогическата работа и прилагане на дифиренциран и индивидуален подход
Екологично възпитание чрез игра и преживяване - Възобновяване на опитното поле /допълнителни възможности: изготвяне на проект „Вкусни био-градинки“ където децата, екипа на ДГ, родителите заедно отглеждат билки, зеленчуци и плодове/ - Създадени благоприятни условия за екипна работа на деца, родители и учители от различен етнически произход за постигане на общозначима цел: общуване с природата, опазването й и създаване на общ продукт;
- Изградено чувство за екипна принадлежност към ДГ „АЛЕН МАК“;
- Възпитаване в дух на толерантност
Обновяване на материалната база и поддържането й, с оглед нейната функционалност, естетически и екологични изисквания. - Освежаване на занималните и спалните помещения с помощта на родителите /допълнителни възможности: дарения, спонсорство/
- Озеленяване на двора с помощта на родителите и обществеността – обособени кътове и алеи, поставяне на сенници /допълнителни възможности: изготвяне проект към МОСВ; съвместни дейности с НПО, община и др., спонсорство/
- Изготвяне на проект за ремонт и оборудване на Изготвяне проекти за ремонт и възобновяне на игрищата и басейна в крадкосрочен план
- Слънчеви, подредени естетично и функционално занимални и спални помещения
- Подобрен естетически вид и привлекателност на детската градина;
- Партньорски отношения с родители и общественост,
- Ангажиране на общественото мнение по проблеми, свързани с обогатяване и опазване на материалната база в ДГ „АЛЕН МАК“
- Създадени предпоставки за канализиране на екипните усилия по посока планиране и реализиране на целите
- Създадени условия за развиване на партньорства с бизнеса, НПО и общинската администрация и алтернативно финансиране
Създаване на оптимални условия за квалификация на персонала съобразно възможностите на средствата, заложени в бюджета на детската градина / в рамките на не по-малко от 1% от годишните средства за работна заплата съгласно КТД/. - Избор на теми за външна и вътрешна квалификация с фокус върху интерактивни методи на работа с деца и родители в мултикултурна образователна среда
- Акцентиране върху вътрешно-квалификационнните форми на дейност и системата „учители обучават учители”;
- Организиране на открити практики по групи по предварително изготвен график, анализ и прилагане на положителния опит, вкл. и опит на педагози от детски градини в гр. Брезник, Перник и др.
- Обучение на помощник-възпитателите по правата на детето и за работа с деца от различни етноси /възможности: учители обучават помощник-възпитатели/
- Повишена интеркултурна компетентност на учителите
- Създадени условия да се мултиплицират знанията и компетентностите на педагозите в рамките на ограничени средства за квалификация;
- Създадени условия за обмен и прилагане на добри практики
- „Отвореност“ на институцията към взаимодействие и споделяне на добрия педагогически опит с други предучилищни институции
- Изградени умения у помощник-възпитателите за работа с деца при спазване на техните права в условията на мултиетническа среда
Изграждане ефективно сътрудничество със семейството - Включване на родителите в подготовката и провеждането на тържествата в групите, на чествания и празници;
- Организиране „дни на отворените” врати за родители, индивидуални консултации и др
- Организиране на „училище за родители“- педагогическо образование на родителите
- Установени партньорски взаимоотношения с родителите и превръщането им в активен субект на образованието и развитието на децата им;
- Повишен интерес и ангажираност на родителите към образованието на децата
- Подпомагане /не ръководене/ процесът на семейно възпитание според конкретните проблеми
Партньорство с публичната администрация, неправителствения сектор, бизнеса и обществеността - Активно включване на децата и екипа на ДГ „АЛЕН МАК“ в общински мероприятия, чествания, тържества в партньорство с общинската администрация, училището, читалището и др.
- Изработване на Проект за образователна интеграция на деца от етнически малцинства и кандидатстване при следващата конкурсна продецура към ЦОИДЕУМ или Главна дирекция „Структруни фондове“ на МОМН
- Подобрен имидж на детската градина
- Създадени условия за изява на дарбите и талантите на децата
- Създадени условия за изява на професионалните компетентности на учители и директор
- Развиване капацитета и повишаване мотивацията на екипа за изготвяне и работа по проекти, създадени условия за партньорство с общината, училище, читалище и НПО.
Делегиране права на педагогическия и друг персонал в управлението на детското заведение Създаване на работни екипи:
- Екип за взаимодействие и сътрудничество с родителите
- Екип за художествено оформяне на интериора в детското заведение
- Екип за разработване на сценарии за празници и развлечения,
- Група за вътрешен контрол на административно ниво
Демократизация и хуманност в управлението на ДГ „АЛЕН МАК“
- Актуализиране на нормативна документация / Правилник за вътрешния трудов ред, длъжностни характеристики, функционални графици,
- Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд,
- Eтичен кодекс на работещите в ДГ „АЛЕН МАК“
- План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари;
- Заповеди, гарантиращи изпълнението на Закона за здравето, Закона за храните, НАССР системата/
- Изработване и защита на Списък-образец 2 за учебната 2016/2017 година
- Актуализиране на СФУК
- В правилника за дейността на детската градина и в длъжностните характеристики на персонала да се включат разпоредби и клаузи за гарантиране на толерантно отношение към децата от етническите общности и създаване на подходяща образователна среда;
- Приемане на педагогически съвет програма за образователна интеграция, спрямо актуализираната стратегия на МОМН за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства./2011/
- Въвеждане на компонент „Интеркултурна компетентност“ в картата за оценка на педагогическите специалисти по модул „Диференцирано заплащане“
- Вярност и прозрачност на финансовите операции
- Осигурена вътрешна регламентация на дейността на ДГ„АЛЕН МАК“ в съответствие с промените в нармативната уредба и с маркерите на средата ;
- Гарантирани законосъобразност и целесъобразност на дейността на ДГ „АЛЕН МАК“ ;
- Осигурена финансова обезпеченост на дейността на детската градина

 

Стратегията определя като главна цел на развитието на ДГ „АЛЕН МАК“ за периода до 2018 година утвърждаването на детската градина като автономна, уникална институция със собствен облик, осъществяваща своя образователна политика в зависимост от спецификата на средата. С оглед на така поставената цел се очертават няколко подцели, и свързаните с тях задачи, средства и критерии, както следва:

Първа подцел: Оптимизиране на управленския процес чрез въвеждане на гъвкав стил на ръководство.Първа подцел: Оптимизиране на управленския процес чрез въвеждане на гъвкав стил на ръководство.

ЗАДАЧИ СРЕДСТВА / ДЕЙНОСТИ КРИТЕРИИ
1. Да се прилагат и изпълняват ДОС, нормативни и поднормативни актове. - Непрекъснат обмен на информация;
- Ефективни управленски решения;
Законосъобразност на дейността
3. Разработване на кадровата политика на ДГ „АЛЕН МАК“;
3.1.Установяване нуждата от кадри;
3.2.Подготовка за дългосрочна прогноза, съобразно целите на
3.3.Развитие на кадрите;
- Разчет на педаго-гическите специалисти, помощник-възпитателите и помощния персонал;
- Системи за квалификация;
- Екипност
- Образователен ценз
- конкурентност
4. Изграждане и функциониране на информационна система; - Организиране на информационна банка. Компютъризиране на управлението; Оптимално функционираща информационна система;
6. Финансова обезпеченост на ДГ „АЛЕН МАК“ чрез:
–прилагане системата на делегиран бюджет;
-алтернативно финансиране – спонсорство, дарения;
- Изпълнение на делегирания бюджет;
- Разработване и прилагане на система за финансово управление и контрол;
- Връзки с институции и НПО;
- Участие в проекти;
Законосъобразност и целесъобразност при изпълнение на бюджета;

 

Втора подцел: Да се създаде позитивен микроклимат да се предоставят възможности на всеки работещ за професионално развитие и себеизява чрез системата за квалификация

ЗАДАЧИ СРЕДСТВА КРИТЕРИЙ
1. Да се изгради система за външна и вътрешно-квалификационна дейност на принципите на :
- Доброволност; Изборност;
- Интерактивност;
- Индивидуализация;
Квалификации на ниво:
- Регионално;
- Общинско;
- Национално;
- Международно;
- Участие в проекти
- Оптимално съчетаване на потребности и интереси;
- Успешно завършени форми на квалификация;
2. Развитие на квалификационните структури и прилагане на интерактивни квалификационни технологии; - Клубове на специа-листа;
- Тренинги, казуси, дискусии;
- Мобилност;
- Инвариативност;

 

Трета подцел: Осигуряване на емоционален, социален и физически комфорт на детето, като се акцентира върху съдържателната, разнообразна дейност и интегриране на видовете детска активност.

ЗАДАЧИ СРЕДСТВА КРИТЕРИЙ
1. Приоритет на личностно-ориентиран модел на възпитание. - Диагностика на личния статус на детето в групата; - Хуманизъм;
- Индивидуален подход;
2. Гъвкав и вариативен дневен режим. - Многообразие на формите на педагогическо взаимодействие;
- Индивидуализиране на дейностите;
- Достъпност;
- Удовлетвореност на децата;
- Емоционален статус;
3. Здраве и двигателна активност. - Основни форми;
- Периодични форми;
- Програма по закаля-ване;
- Диагнстика на физическата дееспособност
- Здравословен статус на децата
4. Стимулиране на общи и специални способности. - Форми на педагогическо взаимодействие: основни и допълнителни; - Установяване на входящо и изходящо равнище на знанията и уменията;
- Анализ на детското творчество;
5. Празници, тържества и развлечения – възможност да се обогатят детските преживявания и тяхното осъзнаване. - Народни обичаи – обредна система;
- Тържества;
- Срещи с творци на изкуството;
- Емпатия и толерантност у детето; способност за междукултурна рефлексия и комуникация

 

Четвърта подцел: Оптимизиране на взаимодействието със семейството, обществеността и неправителствените организации

ЗАДАЧИ СРЕДСТВА КРИТЕРИЙ
2. Участие на родителя в организиране на образователния процес. Оказване педагогическа помощ на родителите. - За родител – един път в месеца “вход свободен”;
- Консултации, клуб на родителя, обучение на родители
- Участие на родителите
- Изграждане на екипна работа с родителите.
4. Организиране дейности на открито съвместно с родителите. - Туризъм;
- Излети;
- Лагери;
- Участие на родителите в осъществяване на дейностите
5. Привличане на обществеността като партньор на детската градина чрез различни изяви на екипа и децата.Партньорство с НПО - Реклама, открити тържества; работа по проекти, уеб- сайт и др. - Имидж на детското заведение
- Готовност за педагозите за работа

 

Пета подцел: Материалната и духовна среда да създават възможности за съчетаване на организираните форми на взаимодействие и самостоятелна дейност на детето.

ЗАДАЧИ СРЕДСТВА КРИТЕРИЙ
1. Развитие на материално-техническата база.
1.1 Преструктуриране на вътрешното пространство и оформяне на ателиета/клубове;
1.2 Оформяне на малки художествени ателиета;
1.3 Създаване на детска художествена галерия;
1.4 Изграждане на открити зелени кътове в двора
- Оценка на наличната и допълнителна материално-техническа база - Хигиенно-санитарни изисквания;
- Функционалност;
- Комфорт;
2. Изграждане на функционални:
- среда за творчество;
- условия за качествено педагогическо взаимодействие
- чрез художествените ателиета;
- детската галерия;
- Функционалност и развиващ характер

 

VІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина.
 2. Стратегията се приема на Педагогически съвет и се съгласува с Обществения съвет създаден към ДГ. Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет.
 3. Стратегията се актуализира на 3 години.