Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0879204579

Информация

ДГ АЛЕН МАК - гр. Трън

Екипът на ДГ„АЛЕН МАК" работи по програмни системи „Аз съм в детската градина" и „Аз ще бъда ученик"  за новата учебна година /предстоящата/ на „Моливко“  издателство „Изкуства" и „Слово“, съобразени с одобрените учебни програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка. Прилагането на тези системи отговарят на вижданията на педагогическия колектив за нови тенденции в предучилищното образование и внедряването на интерактивни методи на преподаване. Педагогическият персонал има достъп до интернет на работното си място.

Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак:Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак:

  • Яслена група - 1-3 години;
  • I група - 3-4 години;
  • Подготвителна група - 5 години;
  • Подготвителна група - 6 години.

В работата си сме възприели идеите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето, европейските изисквания за предучилищно възпитание, указания на МОМН и РИО- София и иновационни разработки в областта на предучилищното възпитание и обучение.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС

Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

Организираните ситуации се планират и реализират в 52 учебни седмици.  Възпитателно-образователният процес се организира и осъществява в съответствие с Държавните образователни изисквания.

Възпитателно-образователния процес се осъществява в следния общ за детската градина дневен режим:

Прием 07:30 часа
Утринно раздвижване 08:15 часа
Закуска 08:45 часа
Планирани ситуации 09:15 часа
Игри и други дейности в непланирани ситуации  
Разходки и игри на открито 10:45 часа
Обяд 12:00 часа
Сън 13:00 часа
Междинна закуска 15:30 часа
Игри и други дейности в непланирани ситуации, ДПУ 16:00 часа

 

Режимът за всяка  група се изготвя съобразно възрастовите особености и  се предоставя на вниманието на родителите.

Децата в ДГ „АЛЕН МАК" се социализират, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

/1/ Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
/2/ Техните права, свобода и сигурност;
/3/ Зачитане на достойнство, уважение и любов към детето;
/4/ Възпитание в дух на разбирателство и толерантност;
/5/ Приобщаване към националните традиции и културни ценности. 

Децата в ДГ „АЛЕН МАК" се социализират, възпитават и обучават в три възрастови групи и една яслена група.

ПРОЕКТ

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.