Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0877120995

Програмна система

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „АЛЕН МАК” ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Програмната система се приема на основание чл. 29, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищно образование.

Програмната система на ДГ “Ален мак” цели полагането на основите за учене през целия живот и постигането на цялостно развитие на децата - езиково, познавателно, емоционално, социално, творческо,духовно-нравствено, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. Съответства със ЗПУО, ДОС и Наредба № 5 за предучилищно образование и учебните помагала на издателство „Анубис” за ясла, 3-4 годишни и издателство Булвест - 2000 за 5-6 годишните деца.

Компетентностите, които са дефинирани като очаквани резултати са по посока за всяка възрастова група в седем образователни направления и допълнително знания по гражданско образование, екология, здравно и интеркултурно образование, БДП, по които ще се осъществява педагогическото взаимодействие и са съвкупност от цели, съдържание и очаквани резултати:

 1. Български език и литература;
 2. Математика;
 3. Околен свят;
 4. Изобразително изкуство;
 5. Музика;
 6. Конструиране и технологии;
 7. Физическа култура.
 8. Гражданско образование

Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмната система, като част от стратегията за развитие на детската градина.

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи,методи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

Програмната система е съобразена със следните изисквания:

 1. Да създава условия за придобиване на компетентностите по всяко направление;
 2. Да отчита спецификите на детската градина и на групите;
 3. Да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.
 4. Програмната система включва:
 5. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
 6. Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
 7. Тематично разпределение за всяка възрастова група;
 8. Допълнителни компетентности, вкючително и извън образователните направления - знания, умения и отношения, необходими за успешната социализация и преминаване на детето към училищно образование;
 9. Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование;

ПОДХОДИ И МЕТОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 Педагогическото взаимодействие може да включва разнообразие от подходи и методи, които гарантират:

 1. Индивидуален подход към детската личност с оглед усвояване на знанията по образователните направления. Предоставяне на възможност на всяко дете да прави своя избор за дейност, изява, удовлетворяване на потребностите и интересите;
 2. Подпомагане на всяко дете да прави своя избор чрез провеждане на различни дейности, с оглед неговото холистично/ цялостно развитие
 3. Включване на семейството като партньор на детската градина;
 4. В практиката се прилагат следните подходи и методи, като няма ограничение учителите да търсят и прилагат нови и подходящи за различните форми на педагогическото взаимодействие:
  - Личностен;
  - Игров;
  - Ситуационен;
  - Диференциран;
  - Интеграционен / трайни междупредметни връзки/;
  - Интерактивен;
  - Хуманен;
  - Иновативен;
  - Демократичен;
  - Беседа;
  - Разговор;
  - Интервю;
  - Наблюдение;
  - Моделиране;
  - Експериментиране;
  - Разказ по картина, по случка, по преживяване, по зададено заглавие, продължение;
  - Запознаване с приказка, стихотворение;
  - Преразказ; рецитиране;
  - Драматизация;
  - Игров подход;
  - Интерпретация;
  - Демонстрация;
  - Показ;
  - Диагностика;
  - Съчинение;
  - Състезание;
  - Изложба;
  - Затвърдяване на знания;
  - Практически задачи.

Основни подходи в педагогическото взаимодействие са личностноориентирания подход, личностно отношение към детето и конструктивизмът.

Личностноориентираният подход гарантира развитието и зачитането на детската индивидуалност, възрастовите особености, личностните му качества, способностите, интересите, потребностите, чувствата на детето и го поставя в центъра на всяко педагогическо взаимодействие като главен, основен участник в този процес. Детето се възприема като активно действащ субект, важна личност в процеса на обучението, възпитанието, социализацията и отглеждането. Този подход поставя детето като равноправен и активен участник в педагогическото взаимодействие, за което трябва да има осигурена образователна, здравословна, безопасна и сигурна среда, практически целесъобразна – физическа, психологическа и социална, микроклимат включващ уважение, доверие, разбирателство, оценяване, зачитане, сътрудничество, награди. В хода на образователния процес детето да получава подкрепа от педагозите за адаптивност, да бъде насърчавано, поощрявано и мотивирано за учене. За пълноценен образователен процес и практическо приложение на усвоените знания и умения е необходимо осигуряване и на педагогическа среда- материали и средства за работа в реални условия, учебни пособия, техника, интериор.

Личностноориентирания подход способства за :
- Изграждане на личностни качества като самостоятелност, инициативност, увереност, находчивост, предприемчивост и развиване на способностите, уменията, компетенциите, качества необходими за личностната реализация на детето в училището и в обществото.
- Формиране на социални способности за общуване и комуникация;
- Социалноориентирано поведение в природата и обществото;
- Изграждане на самостоятелност на личността при решаване на поставени и житейски задачи.

Конструктивистичният подход гарантира поставянето на детската личност в центъра на всяко педагогическо взаимодействие и го определя като главен, основен участник в този процес. Детето трябва да се разпознава като активно действащ субект, важна личност в процеса на „Учене чрез игра”. Конструктивизмът като подход означава „Учене чрез участие”. Конструктивизмът изисква създаване на условия детето активно да участва в педагогическото взаимодействие, да се изявява, да получава подкрепа от педагозите, да бъде насърчавано и мотивирано за учене.

Да се учи конструктивно означава да се: учи активно, решават проблеми, създават условия за трансфер на наученото в реални условия, актуализират старите знания преди конструирането на нови знания, решават различни типове автентични задачи свързани с практиката, насърчава творческото мислене, повишава самостоятелността.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - ОСНОВНА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ

В Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищно образование са посочени две форми на педагогическо взаимодействие: основна и допълнителни.
- Формите се прилагат при зачитане на потребностите и интересите на децата в съответствие с програмната система.
- Осигурява се баланс при съчетаването на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.
- Разпределението на Формите на педагогическо взаимодействие се разписват в „Организация на учебния ден”.
- Основната форма е педагогическата ситуация по образователни направления.
- Провежда се само в учебно време;
- Осигурява постигането на компетентностите по образователните направления ;
- Педагогическите ситуации по направления се разпределят в ”Седмично разпределение” за всяка група.
- Седмичното разпределение се разработва от учителите на конкретната група до 15 септември и се утвърждава от директора.
- Седмичното разпределение включва минималния общ брой на педагогическите ситуации определен в Наредба №5 - първа група-11, втора група-13, трета група-15, четвърта група - 17 и допълнителни ситуации гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование.Часовете по БДП, са заложени в образователно направление околен свят съответно по 5 ситуации за първа и втора група , 6 ситуации за трета подготвителна група и 7 минипедагогически ситуации за четвърта подготвителна група съгласно Програма за обучение по „Безопасност на движение по пътищата“ .

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПЪРВА ГРУПА ВТОРА ГРУПА ПГ /5 г./ ПГ /6 г./
1 Български език и литература 1 2 2 3
2 Математика 1 1 2 3
3 Околен свят 1 2 2 2
4 Изобразително изкуство 2 2 2 2
5 Музика 2 2 2 2
6 Конструиранe и технологии 1 1 2 2
7 Физическа култура 3 3 3 3
  ОБЩО ЗА ГРУПАТА: 11 13 15 17

 

Часовете по Наредба №13 от 21.09.2016г. за БДП са заложени в образователно направление околен свят.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:

 • Присъстват и се провеждат ежедневно в целодневната организация на учебния ден и в учебно и неучебно време;
 • Служат за разширяване и усъвършенстване на компетентностите по образователните направления, подкрепят и развиват темата, целта, задачите на педагогическата ситуация;
 • Провеждат се извън времето за педагогически ситуации;
 • Може да предхождат или да са допълнителен ресурс при провеждане на педагогическата ситуация
 • Представляват голямо разнообразие от дейности, които се реализират във всички групи на детската градина:
  - утринна гимнастика;
  - различни видове игри- фолклорни, театрализирани, ролеви, дидактични, подвижни, музикални, спортно-подготвителни;
  - разходки и престой на открито,;
  - посещение на театър;
  - празници на групата- рожденни дни, пред родителите;
  - разглеждане на художествени и др. произведения на изкуството и културата;
  - състезания;
  - подреждане и разглеждане на изложби от детско творчество;
  - изработване на украси за различни празници и поводи;
  - занимания в кътовете по интереси, подреждане на обстановката в групата, грижа за реда в групата;
  - изготвяне на правила в групата с участие на децата;
  - подготовка на тържества/ репетиции/;
  - дейности по реализиране на проекти;
  - приложни дейности;
  - лагери, екскурзии, ски-училища, спортна академия;
  - пленери, фестивали, конкурси; закалителни процедури.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ДЕЦА, УЧИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ДИРЕКТОР, РОДИТЕЛИ

Настоящият механизъм кореспондира със ЗПУО, с държавните образователни стандарти и с Правилника за дейността на детската градина.

Разбирането за взаимодействието между детската градина и семейството /родителите/ датира не от скоро. Сравнително от скоро, обаче в редица публикации се настоява за преосмисляне на подходите към него, като акцентът се измества от почти пасивната и консумативната позиция на семейството към провокиране от страна на детската градина на инициатор на нови начинания. Днес ЗПУО определя ролята на родителите в процеса на образованието – те са участници, а в Наредба №5 за ПУО глава пета е посветена на „Сътрудничество и взаимодействие между участниците в предучилищното образование”. Родителите са определени като „участници и партньори” в предучилищното образование.

Днес ролята на детската градина е не само да възпитава и обучава децата, а да даде модел на възпитание, който да се усвоява в семейството и в обществото – интерактивна среда, интерактивни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневно взаимодействие с родителите. Постигането на тези условия несъмнено изисква силно финансиране, което включва не само държавата, но и дарители за благотворителна дейност, собствени приходи на детската градина, лично участие с труд и усилия за обществено полезна дейност, както на родителите, така и на служителите в детската градина. Смята се, че детската градина е инициативния фактор във взаимодействието с родителите.

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Да регламентира конкретните задължения за взаимодействие за постигане целите на предучилищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина, мотивация за учене и благополучие за децата, както и в случай на инциденти или заболяване на дете или учител.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
1. Обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване ефективно взаимодействие при работа с децата в детската градина.
2. Постигане на консенсус по всички цели и аспекти на дейностите в детската градина.
3. Изясняване и разпределяне на основните права и задължения, процедури и подходи на участниците в предучилищното образование в детската градина

Стъпки за възвеждане на механизма за взаимодействие
1. Отговорностите, описани в механизма се включват в длъжностните характеристики на педагогическите специалисти.
2. Механизмът за взаимодействие се оповестява, чрез информационните табла на родителите
3. Механизмът е част от стратегията, програмната система

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И РОДИТЕЛИТЕМЕХАНИЗЪМ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕТСКАТА ГРАДИНА И РОДИТЕЛИТЕ

Учителите и медицинските специалисти ползват мобилни и стационарни, домашни и служебни телефонни номера на родителите. 

Родителите предоставят на учителите в групата на детето  декларация, която съдържа имената на детето, дата на раждане,  имената на родителите, месторабота, домашен адрес, номерата на телефоните, които учителите вписват в дневника на групата за връзка с тях при нужда. 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  ПО НАПРАВЛЕНИЯ

Тематичното разпределение:
- Тематичното разпределение се изготвя от учителите на всяка възрастова група, приема се от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на детската градина за всяка учебна година. Съхранява се от учителите на съответните възрастови групи и копие при директора на хартиен носител прошнуровано във вид на единен документ.
- Осигурява ритмично, балансирано и свързано /интегрирано/ разпределение на съдържанието по образователни направления за всяка седмица, месец през учебното време, съобразено със сезони, празници, компетентностите на децата и други обстоятелства;
- Включва темите, очакваните резултати от обучението, методите и формите за проследяване на постиженията по всички направления;
- Отчита интересите на децата и спецификата на образователната среда
- Включва допълнителни компетентности извън образователните направления за всяка възрастова група.
- Включва всички теми по ДОС за постигане на отделни компетентности, като очаквани резултати от обучението; методите и формите за проследяване на постиженията на децата.
- Темата на педагогическата ситуация се определя от учителя и е препоръчително тя да има глобален характер за седмицата /месеца/.
- Тематичното разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата; спецификата на образователната среда.
- Детската градина развива и допълнителни компетентности гражданско, екологично, здравно възпитание, които се включват в тематичното разпределение по образователни направления и възрастови групи.
- Тематичните разпределения се докладват на педагогически съвет,приемат се от педагогически съвет и се утвърждават от директора за всяка учебна година.

ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА Е ПРИЕТА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 17.09.2018 г.