Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0879204579

За детската градина

ЗА ДГ АЛЕН МАК

Педагогическият персонал на ДГ "АЛЕН МАК“ определено стои зад тезата, че за успешното реализиране на програмните задачи на предучилищното образование от съществено значение е доброто взаимодействие между детската градина и семейството. Във формите на сътрудничество с родителите на децата от ОДЗ “АЛЕН МАК“  се стреми да вложи ново съдържание и интерактивни технологии. Родители и педагози във всяка група са разработили своя концепция на взаимодействие "семейство - детска градина", като съвместно осъществяват заплануваните дейности.

В ДГ "АЛЕН МАК" се осигурява грижа и образование за общо 92 деца, посещаващи:

  • 1 яслена група за деца от 1 г. до 3 г.;
  • 3 предучилищни групи от 3 г. до 7 г.

В детското заведение образователният процес се осъществява от 6 педагогически специалисти /детски учители/, здравната грижа за децата се осигурява от 2-ма специалисти по здравни грижи. Децата в ДГ "АЛЕН МАК" се обгрижват от 4-ма помощник-възпитатели, готвач и помощник-готвач. Административният персонал е представен от домакин и счетоводител. 

ДГ „АЛЕН МАК” работи целогодишно на петдневна работна седмица с изключение на националните и общински празници и ваканционните периоди, определени от кмета на общината.

/1/ Работно време на ДГ „АЛЕН МАК” е от 6.30 ч. до 18.30 ч.;

/2/ Работно време директор – от 8.30 ч. ненормиран работен ден;

/3/ Работно време учители:

  • Първа смяна – 7.30 ч. до 13.30 ч.;
  • Втора смяна – 12.00 ч. до 18.30 ч.

 

ДГ „АЛЕН МАК” приема деца от 7.00 ч. до 8.30 часа и издава деца след 16.00 ч.


/1/ По желание на родителите и с предварителна уговорка с педагогическите специалисти детето може да се води и взема в удобен за тях час.

/2/ След 18.30 ч. за невзети деца се търси съдействието на органите на МВР.

Децата се приемат лично от персонала и предават лично на родителите или на писмено упълномощени от тях пълнолетни лица.

ВИЗИЯ НА ДГ АЛЕН МАК

Утвърждаване на ДГ "АЛЕН МАК" като привлекателна и модерна  детска градина, в която са създадени всички условия за съхраняване на детето и детството като ценност, и се осигурява равен шанс при постъпване в училище. ДГ "АЛЕН МАК"  се стреми да се утвърди, като образователна институция с достойна позиция и значимост в системата на образованието в региона. 

МИСИЯ НА ДГ АЛЕН МАК

В допълнение на така формулираната визия определяме мисията на ДГ "АЛЕН МАК" – да се превърне в място, където всяко дете се чувства щастливо, и получава квалифицирани грижи и образователна подготовка съобразно ДОИ, от висококвалифицирани педагози в благоприятна образователна среда.

Обща цел на организацията

Реализация на съвременно европейско образование за децата и развитие на човешкия потенциал в детското заведение.