Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0877120995

Годишен план

Годишен план за дейността на Детска градина „Ален мак“ гр.Трън за учебната 2018 / 2019 г.

I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна година.

1. Анализ на обхвата на децата:
В детска градина „Ален мак“ целогодишно се приемаха деца и обхвата е много добър. Всички подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 годишна възраст са обхванати на 100%. В детската градина през учебната 2017/2018 г. се отглеждаха и възпитаваха 94 деца на възраст от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в три градински групи – първа и втора смесени, ПГ 5 и ПГ 6г.) и една ясена група.

2. Анализ на процеса на обучение на децата:
Педагогическият процес бе организиран в пет възрастови групи. Съдържанието бе подчинено на ДОИ, Програмна система на изд. „Анубис” , Програма за ЗПП и учебни помагала на издателство „Анубис”. За пет и шест годишните деца са осигурени учебни помагала от общината, за останалите подгрупи материали закупуват родителите.
Целият педагогически и непедагогически персонал е мотивиран за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и има умения за работа в екип. Създаваха оптимални условия за провеждане на педагогическия процес и обгрижване на децата
Положителни тенденции:
Силни страни:
 - Наличие на Програмна документация и помагала / за ПУГ /.
 - Изпълнение на държавните образователни изисквания.
 - Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата.
 - Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.
 - Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.
 - Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.
 - Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.
Затруднения: липса на мотивация на родителите за редовна посещаемостта на децата в детската градина
Отрицателни тенденции:
 - Слабо засегнати са непланираните дейности.
 - Необходимо е да се търсят все повече и разнообразни форми и методи на работа.
 - В някои моменти педагогическото взаимодействие се организира фронтално, което не дава пълна свобода за изява на детето.
 - Кътовете в групите следва да се обогатяват постоянно с нови дидактични и други материали, за да провокират детския интерес и любопитство и да ги провокират към творчество.
 - Недостатъчната мотивираност и инертност у част от педагогическия екип по отношение прилагането на нови, иновативни методи и подходи.
 - Търсене и реализиране на средства от проекти по европейски програми и такива към МОН

3. Анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност на децата:
Извършван бе задълбочен анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност  и ориентиране на индивидуалната и диференцирана работа към потребностите на децата; ДОИ към всяко ядро бяха насочени към знанията, уменията и отношенията, които са резултат от обучението и възпитанието на децата от ДГ по отделните образователни направления.
През годината бяха направени две диагностични процедури – входно и изходно ниво за ПГ – 6 г., и входно и изходно ниво за останалите три подгрупи. Резултатите ни са добри. Децата от подготвителната група достигнаха 75 % училищна готовност.

4. Анализ на педагогическия състав:4. Анализ на педагогическия състав:

Длъжност Брой ОКС ПКС
Магистър Бакалавър Профес бакалавър IV V
  директор 1 1     1  
  учител 1 1   1   1
  старши учител 4 2   2 1 3
  главен учител            

 

Ефективност на разпределението на непедагогическия персонал.
Непедагогическия персонал в детската градина е:
 - 1 Главен счетоводител
 - 1 домакин
 - 2 готвачи
 - 5 помощник – възпитатели
Всички от непедагогическия персонал са със средно образование и един с висше;

5. Анализ на участието на учителите в квалификационни форми:

в детската градина

извън детската градина

резултати
1 директор и 6 учителя 1 директор и 6 учителя  

 

Силни страни:
- Богат информационен материал, представен от обучаващите екипи.
- Разнообразни по вид модули и стъпки за решаване на заложените цели и постигане на очакваните резултати.
- Добра предварителна подготовка на работните групи.
- Иновативни идеи и предложения
- Информационна обезпеченост от материали по темите
- Презентиране на добри практики
Слаби страни:
- Пасивно участие на някои учители от екипа.
- Липса на точна и ясна мотивация за споделяне и самообучение.
- Професионално прегаряне. /преди всичко на учителите с дългогодишен професионален стаж/

На базата на анализа на резултатите през следващата учебна година да се работи по посока на:

 1. Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС чрез:
  - обучение и самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на ДОС от педагозите;
  - спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни;
  - системен административен и педагогически контрол по мерки за отстраняване на възникнали нарушения;
  - самоконтрол и самодисциплина ,избор на мотивирани личности за работа;
  - системна дейност от учителите за изпълнение на задачите от годишния план.
 2. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:
  - поддържане на квалификационната дейност, чрез обучителна дейност за поддържане на научната и методическа компетентност на учителите;
  - актуализиране на педагогическите технологии, чрез системен обмен на добри педагогически практики.
  - стимулиране на учителите да работят в групи, обединени от целите на институцията;
  - обмяна на добър опит
 3. Оптимизиране на средата и организационната култура в детското заведение
  - поддържане на игровата среда, материално-техническата база и хигиената;
  - диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в общността, формулиране и прилагане на корекционни мерки.
 4. Ориентиране на образователно-възпитателния процес към потребностите на детето и обществото:
  - поддържане на висока компетентност за особенностите на детското развитие, психолого-педагогическата специфика на възрастта.
  - поддържаща квалификация, целяща актуално теоретично обучение за придобиване на знания за образователни политики;
  - Използване на ефективни методични практики за реализиране на образователно-възпитателния процес. Оптималност на обучението и възпитанието за формиране на опит и знания у децата.
  - Прилагане на партньорско сътрудничество на детското заведение с институции.

II. Цели, основни задачи и приоритети в дейността на детската градина през новата учебна година.

1. Мисия на детската градина:
Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение съобразно с ДОС, индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности, а родителите сигурност и спокойствие, че детето им е на най- доброто място, обградено от професионалисти.

2. Визия на детската градина:
Предпочитана среда за децата от 2–7-годишна възраст, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално - личностно, здравно и физическо развитие.
Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, квалифицирана педагогическа информация и помощ.

3. Цели и задачи:

Цели: Целесъобразно управление на финансовия ресурс за обогатяване и доразвиване на материално – техническата база.

 • Създаване на оптимални условия за повишаване качеството и ефективността на възпитателно – образователния процес (ясни принципи на работа, ресурс, образователна среда, квалификация, методи).
 • Ефективно управление на човешките ресурси, стимулиране повишаването на личната подготовка и квалификация на педагогическия и помощен персонал.
  - осигуряване позицията на детето като главна ценност в системата на предучилищното образование и възпитание и подготовката му за равен старт на задължителното обучение;
  - полагане на усилия за изграждане на положително отношение към педагогическото образование у родителите на децата;
  - образование и възпитаване в дух на позитивизъм и интеркултурна диалогичност в отношенията деца – учители – родители;
  - създаване условия за физическа активност, за развитие на физически качества и закаляване на детето;
  - затвърдяване на ритуализацията в празниците и развлеченията в детското заведение.
  Общата цел на предучилищното възпитание е подготовката на детето за обществен живот.
  Да възпитаваш за обществения живот, означава да виждаш, как от послушанието и реда се ражда увереност.
  На тази висша цел са подчинени и дейностите на детето и цялостната организация на живота му по време на престоя му в детското заведение.

Основни задачи: Подобряване и обогатяване на материално - техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на ефективна възпитателно - образователна дейност.

 • Осигуряване на оптимални условия за организиране на разнообразни квалификационни форми за повишаване и поддържане на професионална компетентност и подготовка на педагогическия екип и разгръщане на творческия потенциал.
 • Прилагане на комплексно и гъвкаво управление, чрез пълноценно използване на човешките ресурси в условията на динамично променящата се околна среда.
 • Прилагане на интерактивни методи и форми за работа с деца, ориентирани към стимулиране на самостоятелност, себеизява и креативност.
  - осигурявяне на условия за промяна на детската индивидуалност към положителна нагласа за училище;
  - реализиране на плавен преход към училищно обучение;
  - прогресивно развитие чрез възпитание;
  - подобряване нивото на вътрешно-методичната квалификационна дейност;
  - акцентиране върху подготовката на децата за училище и работата по образователни направления български език и математика;
  - Издигане и утвърждаване престижа на детското заведение.
  - повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа;
  - издигане на качествено ново ниво на подготовката на децата;
  - усъвършенстване работата с изоставащите деца;
  - показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на детето в активна позиция по отношение на знанията;
  - утвърждаване облика на детската градина и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 • Защита на личното достойнство на децата в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

4. Приоритети на детската градина за учебната: 2018 /2019

 1. Интегриране на децата със специално – образователни потребности и в неравностойно положение:
  - формиране на поведение на толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия
 2. Развитието на индивидуалните компетентности на децата на основата на откриването на техните силни и слаби страни:
  - развитие на умението на саморегулация на поведението на децата;
  - стимулиране на любознателността;
  - развитие на самостоятелността;
  - стимулиране на интересите;
  - стремеж към постигане на високи резултати;
  - умение за решаване на възникнали проблеми.
 3. Осигуряване качествена подготовка за училище, която да гарантира на децата училищна готовност, което означава детето не само да има определени представи за околния свят, но и да има устойчиво внимание, памет, умения за общуване в връстници и възрастни, положителна нагласа към новата социална роля „ученик”.
 4. Осигуряване на ефективна организационна среда за постигане на очакваните резултати, описани в държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка.
 5. Създаване на условия за развиващо обучение.
 6. Активно участие на родителите в живота на детската градина, чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа;
 7. Възпитаване на християнски и общочовешки добродетели в духа на националните традиции;
 8. Въвеждането на децата в света на познанието чрез различни форми на активност - познавателна, емоциална, социална и двигателна, материализирани в системата от дейности в които ще се включва детето в детската градина.

Базирайки се на хуманистичните традиции на българското образование и европейските стандарти за предучилищно образование в нашата работа са залегнали три основни принципа: ГЪВКАВОСТ, МОБИЛНОСТ, ОПИТ.

III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи.

Дейности за постигане на реални резултати от ВОП. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда.
ДЗ и социална среда:
- Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост;
- Психолого-педагогическа, възпитателна и методическа работа с децата.;
- Здравно образование и възпитание;
- Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в ДЗ;
- Вътрешен контрол - форми, обекти, срокове и отчетност;
- Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията на ПС.
Основните цели и приоритетите се реализират чрез дейността на ДЗ в следните направления:
- Възпитателно-образователна работа;
- Ефективна дейност на педагогическия съвет;
- Качествен педагогически и административен контрол;
- Квалификационна дейност на педагогическия и непедагогическия персонал;
- Обогатяване на дидактично-игровата и МТБ в ДЗ;
- Взаимодействие на ДЗ с родители,общественост и социални партньори.

ІV. 1. Организационно-педагогичски и методически дейности

Дейност Изпълнява Срок на изпълнение Начин на отчитане
Педагогически съвети
1. Прием на вътрешната нормативна уредба:
- Годишен комплексен план за дейността на ДЗ за учебната 2018/2019 г.
- Прием на: Правилник за устройството и дейността, Правилник за вътрешния трудов ред на ДЗ, Приемане план за контролната дейност.
- Приемане на информация за организация на учебния ден за всички разновъзрастови групи.
- Запознаване с Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание,обучение и труд,
- Програмна система на дейностите и формите на педагогическо взаимодействие.
- Актуализиране на длъжностните трудови характеристики на персонала срещу подпис.
- Избор на секретар на ПС и на Общото събрание.
- Определяне на критерии и показатели за определяне диференцираното заплащане
Директора м. IХ.2018 г. Протокол от заседание на педагогическия съвет
2. Отчет на директора по диференцираното заплащане на педагогическите специалисти.
- Анализ на резултатите от индивидуалните постижения на децата по направления и групи.
- Информация за здравословното състояние на децата в ДГ.
- План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
- Работа с родителите – отчети по групи.
Директора м.ХI.2018 г.

Протокол от заседание на педагогическия персонал

3. Анализ на резултатите от индивидуалните постижения на децата от четвърта подготвителна група - 6 годишни.
- Отчет на контролната дейност на директора.
- Отчет за проведената квалификационна дейност на екипа до момента.
- Отчет на резултатите през първото полугодие на учебната година.
- Отчет по групи - работа с родители, обогатяване на МТБ.
Директора м.II.2019 г.

Протокол от заседание на педагогическия персонал

4. Отчет за дейността на ДГ за учебната 2018/2019г. и контролната дейност на директора.
- Информация за здравословното състояние на децата в ДГ.
- Обобщен анализ и изводи за резултатите от диагностиката на индивидуалните постижения на децата по ДОС във всички групи.
- Приемане на план за работа,закаляване и отдих през летния период.
Директора м.VI.2019г.

Протокол от заседание на педагогическия персонал

 

Квалификационно-методическа дейност

1. Цели на квалификационно-методическата дейност

 • Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка, и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
 • Осигуряване на условия за устойчиво качество във всички аспекти на обучението и съвременното ръководене на учебните дейности в детската група, като част от общото модернизиране на образователния процес в детската градина.

ІІ. Вътрешна квалификационно-методическа дейност

Тема на дейността Вид на квалификационната дейност Срок Извършва се от Целева група Начин на отчитане
1 „Ролята и възможностите на дидактичните игри за овладяване на свързаната реч от децата билингви в подготвителна група”. тренинг декември 2018 г. старши учител - Б. Григорова Директор, Учители Протокол
2 „Детската градина-място за създаване на адекватна възможност за интелектуално образование”. тренинг ноември 2018 г. учител - С. Владимирова Директор, Учители Протокол
3 „Интерактивната технология на ситуацията, като основна форма на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина”. тренинг февруари 2019 г. старши учител - Ели Боянова Директор, Учители Протокол
4 „Материално-техническата база-условие за оптимизиране на възпитателно-образователния процес при децата”. тренинг март 2019 г. старши учител - Елиана Божилова Директор, Учители Протокол
5 „Агресивното поведение при децата причини и превенции. Играта и агресивното поведение”. тренинг. януари 2019 г старши учител – В. Павлова Директор, Учители Протокол
6 „Роля и функции на помощник възпитателите при организиране на образователната и възпитателна дейност на децата” работна среща ноември 2018г. директор – Р. Гаврилова, старши учители Помощник възпитател Протокол

Очаквани резултати:
1. Учителя проявява творческо отношение към собствения си труд, има потребност от търсене и експериментиране на възприети нови и нестандартни идеи при взаимодействието с децата, а така също и потребност от информация за новостите в педагогическата теория и практика.
2. Учителят е активен фактор на собствената си квалификация. Квалификационното въздействие разкрива пред учителя възможности за активна, самостоятелна, творческа дейност в практиката за по- нататъшно усъвършенстване.
3. Приемане на различни становища, мнения, идеи и довеждането им до дейност и реализация с желание, комуникативност, взаимопомощ, равнопоставеност, опознаване на личностите, работещи в екипа, поведението им, стремежите им, нагласите им и създаване на позитивна екипна атмосфера.
Контрол на постигнатите резултати:
1. Текущ контрол на директора по месеци.

ІІІ. Квалификационно-методическа дейност извън детската градина

Тема на дейността Вид на квалификационната дейност Срок Извършва се от Цел Начин на отчитане
1 Квалификационна – дейност организирана от РУО Перник     Външен лектор Директор, Учители Сертификат
2 РААБЕ България ООД     Външен лектор Директор, Учители Сертификат
3 ДИУУ София     Външен лектор Директор Сертификат

Очаквани резултати:
1. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. Развитие на позитивна нагласа към по-нататъшно самоусъвършенстване, критично и творческо мислене.
2. Снижаване равнището на стрес и превенция на професионалното прегряване.
3. Развитие на умения за споделяне на добри практики.
4. Усъвършенстване на теоретичната и практическата компетентност.
Контрол на постигнатите резултати:
1. Текущ контрол на директора за прилагане наученото от квалификационно-методическата работа в образователно –възпитателната дейност.

За плана за квалификация на педагогическите кадри ще се използва 1 % от ФРЗ

Организация на материално – дидактичната среда.
Закупуване на дидактични материали и помагала.
Изготвяне на табла и оперативен дидактичен материал.
учителите постоянен Протокол на директора
Изготвяне на кътове.
Снабдяване на групите с играчки за игри в занималните и на открито.
учителите постоянен Протокол на директора
Хигиена и здраве на децата.
Запознаване с изискванията за здравословно хранене на децата.
- Запознаване с допълненията към Наредбата за здравните изисквания към детските градини.
Водене на ежедневен филтър
Мед. сестра септември 2018г.  
Установяване на културно - хигиенни навици на новопостъпилите деца
- Зъбна профилактика.
- Антропометрични измервания на децата
Мед. сестра октомври 2018 г.  
Комплексни профилактични прегледи.
- Закаляването през късната есен.
Мед. сестра ноември 2018 г.  
Комплексна оценка за здравето на децата от медицинско лице.
- Проверка на хигиенното състояние на помещенията в ОДЗ.
- Контрол за спазване изискванията на МЗ за пълноценното и здравословно хранене на децата.
Мед. сестра декември 2018 г.  
Запознаване на персонала с нови материали на здравна тема.
- Табло за здравето.
учителите януари 2019 г.  
Заканителни процедури през зимата. Мед. сестри февруари 2019 г.  
Контрол за хигиенното състояние на ДГ Мед. сестри март 2019 г.  
Антропометрични измервания.
Беседа с учителите: “Закаляването през пролетта”
- Организиране и провеждане на развлечение на здравна тема.
учителите април 2019 г.  
Беседа “Опасностите в двора на ДГ”
Измерване физическата дееспособност на децата.
учителите май 2019 г.  

 

IV. 2 Дейности по изпълнение на Национални програми и стратегии

Дейност Изпълнява Срок
Изготвяне на Списък-образец № 2
- Изготвяне на необходимата документация за РУО
- Изготвяне на Годишен план
- Актуализиране на вътрешните правилници и планове(ПВТР, ПДДГ, ПБУВОТ, ПДБАК, ПБДП)
- Инструктажи по ЗБУТ
Директор, Учители – определени със заповед на директора м.септември
15.09.2018 г.
20.09.2018 г.
Извършване проверка на радиаторите в основна сграда, изчистване на комините Огняр м.октомври
10.10.2018 г.
Преглед и актуализиране личните досиета на персонала
Актуализиране на Длъжностни характеристики
Директор м.ноември 2018 г.
Проверка на заповедната книга за храна и събираемостта на таксите.
Проверка на склада за храни и водената от домакина документация
Домакина постоянен
Провеждане на инвентаризация на ДМА Комисия, Директор, Председател СО м.декември
10.12.2018 г.
20.12.2018 г.
Обогатяване на МТБ с нагледни дидактични материали Директор м.януари
30.01.2019 г.
Проверка на реда за съхранение на документацията на ДЗ.
Изготвяне на щатно поименно разписание
Директор м.януари 2019 г.
Привеждане в ред на Портфолията на децата. Директор м. февруари 2019 г.
Проверка на дневниците, заповедната книга за требване на храна и документацията на учителя Директор март 2019 г.
Изготвяне на удостоверения за завършена подготвителна група
- Организация на работата за летния период – график за персонално осигуряване на групите
- Изготвяне на проект за годишен план за учебната 2019/2020 г.
Директор, учители м.май
25.05.2019 г.
30.05.2019 г.

 

ІV. 4. Социално-битови и стопански дейности

Дейност Изпълнява Срок
Профилактика на ел. уреди и  отоплителните инсталации. огняр - подръжка октомври 2018 г.
Изготвяне на план за работа при зимни условия
- Обогатяване на МТБ по групи
- Изготвяне на график за снегопочистване двора на ДГ
Директор м.ноември
1.11.2018 г.
Извършване проверка състоянието на оградите и съоръженията на двора в детските заведения Директор м.март
1.03.2019 г.
30.03.2019 г.
Монтиране на съоръжения за игра и затревяване на двора. Персонал на ДГ м.май
30.04.2019 г.

 

ІV. 5. Празници и ритуали в детската градина

Дейност Изпълнява и срок
Празници и ритуали на детските групи
- Откриване на Новата учебна година
- „Пъстри чудеса с даровете на есента”- обособяване на изложбен кът с изделия от природни материали по групи.
- Празник на християнското семейство - 21 ноември.
- „Коледни вълшебства”- изработване на коледни картички и организиране на изложба.
- Коледни тържества по групи.
- Баба Марта ни обича- изработване на мартеници от деца, родители и учители.
- Трети март
- Осми март тържества по групи
- Отбелязване на 120 години предучилищно образование в гр.Трън с юбилейни чествания
- Дни на отворените врати в ДГ „Ален мак“
- Малки спортисти – спортен празник деца и родители.
- Тържествен концерт
- Пред прага на училището – тържествено връчване на удостоверения пред родители в четвърта подготвителна група.

учителите по групи

срок м. март 2019 г.
срок м. май 2019 г
срок 31.05.2019 г.

 

ІV. 6. Взаимодействие със социалната среда

Взаимодействие „детска градина – родители“.
Осъществяване на взаимодействие с родители чрез съвместни дейности
1.Ангажиране на родители при решаване на въпроси свързани с поддържане на материалната база;
2.Засилване на взаимодействието с родителските активи по групи за постигане на синхрон между предучилищното възпитание в семейството и детската градина;
3.Съдействие и сътрудничество от страна на родителите при провеждане на мероприятия;
4.Родителски срещи, училище за родители, съвместни прояви - трудови дни, екскурзии и др.
Всяка група в детското заведение има разработен план за работа с родители.
Взаимодействие „детска градина – училище“.
На гости на І клас - посещение на децата от четвърта подготвителна група в НУ

 

ІV. 7. Участие на детската градина в общински, областни и национални форуми и други дейности – конкурси, състезания и други.

Вид и организационно ниво на проявата
Време и място на провеждане
Начин на участие на детската градина Участници представяващи детската градина Очаквани резултати Начин на отчитане
Участие в общински конкурси „Моето детство - приказно вълшебно“,“Баба Марта“- изработване на мартеници детски рисунки децата   грамоти
“Баба Марта“- изработване на мартеници мартеници Деца,
учители
   

 

ІV. 8. Проектни дейности на детската градина.

 

Тема на проекта и цели на проекта Финансира се от… Участници. Отговорник / Координатор за ДГ Срок за изпълнение Очаквани резултати
Национални и международни проекти на детската градина.
НП „Развитие на предучилищното образование“   Б.Григорова
В. Павлова
С. Владимиров
30.05.2019г.  

 

Годишният план на Детска градина „Ален мак“ е приет с решение на педагогическия съвет – Протокол № 1. /17 .09.2018г. и утвърден със заповед на директора № …1../ …17.09.2018 г.
При възникнала необходимост годишния план може да бъде актуализиран през учебната година.

Директор:
Розалина Гаврилова

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ПЛАН:
Приложение № 1 – План за работа на педагогическия съвет при ДГ „Ален мак”
Приложение № 2 – План за дейностите по БДП за учебната 2018-2019г.
Приложение № 3 – План за контролната дейност на директора
Приложение № 4 – План за квалификационната дейност на ДГ „Ален мак”