Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0877120995

Правилник за дейността

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ АЛЕН МАК - гр. Трън (2018 - 2019 г.)

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Правилник урежда устройството, функциите и управлението на ДГ „Ален мак”.

Чл. 2. Детското заведение е част от системата на народната просвета.

Чл. 3. Образованието е светско. То не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини.

Чл. 4. Подготовката на децата за училище две година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителна група в детската градина.

Чл. 5. В детските градини официален език е българският.

Чл. 6. ДГ “Ален мак” е общинско детско заведение. Предоставеният имот за ползване е публична общинска собственост.

Чл. 7. ДГ „Ален мак” е юридическо лице.

Чл. 8. Детското заведение е подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас; за яслената група – от десет месеца до три години.

Чл. 9. Децата със специални образователни потребности (или хронични заболявания) постъпват в детското заведение по чл.8.

Чл. 10. Възпитанието и обучението на децата в детското заведение се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и осигурява готовността на децата за училище.

Чл. 11. Детското заведение има за цел да осигури необходимите условия за физическото духовното, социално-нравственото развитие на всяко дете, да гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, да го възпитава в дух на мир и толерантност, да приобщава към българските традиции, националните и общочовешките ценности

Чл. 12. Дейността на ДГ ”Ален мак” като организационна единица на образователната система е организирана с цел осъществяване на две основни функции.

1. СОЦИАЛНА – допълваща семейното възпитание, връзка между семейната и училищната среда в подготовката за включването на детето в обществения живот.

2. ПЕДАГОГИЧЕСКА – осигуряваща емоционална, интелектуална, културна, научнообоснована среда и създаваща условия за развитие на детето и подготовката му за училище.

Чл. 13. Детското заведение се ръководи от директор и педагогически съвет.

РАЗДЕЛ ІІ. ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДГ АЛЕН МАК

Чл. 14. В ДГ “Ален мак” се приемат деца съгласно Правилата за прием в ДГ и утвърдени от Общински съвет за съответната година.

Чл. 15. Заявления за прием на децата в детското заведение се подават:

ал. 1. За яслена и първа възрастова група - през цялата текуща календарна година след подготвяне и предоставяне на целия комплект от необходими документи.

ал. 2. За родителите на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 години подават в срок до 14 септември заявление по образец, оригинал на акт за раждане за справка на детето и медицински картон от личния лекар.

Чл. 16. Приемът на документите се извършва от директора на ДЗ и от упълномощено със заповед от него друго лице - медицинската сестра на заведението. Издава се регистрационен № на заявлението.

Чл. 17. В ДГ постъпват деца със специални образователни нужди (или хронични заболявания) при писмено изразено желание на родителите или настойниците, но не повече от 2 деца в група.

Чл. 18. Прием във функциониращите яслена, първа, втора и подготвителна групи става индивидуално целогодишно.

Чл. 19. Децата от подготвителните групи могат да се преместват в друга детска градина чрез удостоверение за преместване.

Чл. 20. Децата от яслената група на ДГ „Ален мак” преминават в първа група без молба или заявление от родителите, след навършване на три години.

Чл. 21. При постъпването на децата в ДЗ родителите представят исканите медицински документи и необходимите вещи за пребиваването на детето.

Чл. 22. Подадени молби за прием, за които не е проявен интерес повече от 6 месеца след регистрацията им се прибират в архив до края на календарната година.

Чл. 23. Приети деца, които не са заели мястото си до един месец след подаване на документите,се изписват от групата (ДЗ).

Чл. 24. ал.1. При приема на детето или най-късно на първата родителска среща родителите на новоприетите деца се запознават с настоящия правилник и се задължават да го изпълняват.

ал. 2. Родител, който откаже да подпише Правилника и не приема някои от клаузите му се задължава да подаде молба за напускане (освобождаване) на детето.

ал. 3. Родители, които не спазват Правилника независимо от положения подпис за три нарушения също се задължават да подадат молба за освобождаване на детето от ДЗ.

РАЗДЕЛ ІІІ. ТАКСИ. ОТСЪСТВИЯ. ОТПИСВАНИЯ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

ТАКСИ:

Чл. 25. За ползването на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или семействата (близки или приемни) – за децата, настанени по реда на чл.25 от ЗЗД плащат месечни такси за хранене определени с наредба на Общински съвет, като неприсъствените дни не се заплащат.

Чл. 26. Родителите на децата от подготвителните групи не заплащат такса за подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас. Заплащат само такса за храната, която консумират.

Чл. 27. Освен таксите по чл.32 родителите заплащат такса и за дейностите извън държавните образователни изисквания след подадено лично заявление.

Чл. 28. При отсъствие на детето не се заплаща такса при условие, че родителите предварително писмено са уведомили директора или учителките в групата за времето на отсъствие и причината (заболяване или семейни причини).

Чл. 29. ал. 1. Таксите в ДГ „Ален мак” се събират от 10-во до 19-то число за изминал месец на база данните в дневника на групата. Таксите се плащат в канцеларията, като за тях се издава квитанция. В интерес на родителите е да пазят квитанциите за справка.

ал. 2. Ако законоустановената такса не бъде платена в рамките на посочения срок в ал.1, ръководството на детското заведение има право да отстрани детето до заплащане на таксата.

ал. 3. Когато родители не заплащат таксите си в срок три последователни месеца , ръководството на детското заведение има право да отпише детето.

Чл. 30. На основание ЗМДТ и ЗМСМА половин такса се заплаща за:

ал. 1. деца с един родител;

ал. 2. деца, чийто двама родители са редовни студенти;

ал. 3. когато двете деца на едно семейство са приети в детските ясли или градински групи на детското заведение, таксата за второ дете се заплаща с 50% намаление.

Чл. 31. Не се заплаща такса съгласно ЗМДТ и ЗМСМА и решения на Общински съвет за:

ал. 1. децата, на които един от родителите има І- ва или ІІ- ра група инвалидност;

ал. 2. децата – сираци.

Чл. 32. За ползване на намаленията или освобождаването от такса, родителите подават декларация до директора (касиер - домакина) на ДЗ. Декларацията, придружена с необходимите документи, доказващи преференцията, се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя.

Чл. 33. Необходимите документи по чл.38 чл.39 са посочени в Наредба на Общински съвет – Трън. Информация и справка за нея се дават в канцеларията от домакина.

ОТСЪСТВИЯ:

Чл. 34. Децата могат да отсъстват от детското заведение по семейни и по здравословни причини.

ал. 1. При отсъствие по болест родителите информират учителката в същия ден за заболяването и при връщане в ДЗ носят медицински талон от личния лекар за здравословното състояние на детето и контакта с ОЗБ, който представя на учителката на групата.

ал. 2. При отсъствие по семейни причини се подава предварително молба до дирекотра на ДГ чрез учителките на групата.

ал. 3. В подготвителните групи се допускат отсъствия само по уважителни причини
(здравословни и до 10 дни по извънредни семейни обстоятелства) и през ученическите ваканции.

ал. 4. При отсъствие на дете, за което няма никаква информация в детското заведение, първият ден се смята за присъствен (неизвинено отсъствие), защото требването за храна се прави от предния ден.

ал. 5. Разрешение за отсъствие от 30 и повече дни се иска от директора само при разплатени сметки към детското заведение.

ОТПИСВАНЕ:

Чл. 35. Отписването от детското заведение става при следните обстоятелства:

ал. 1. По желание на родителите с мотивирана писмена молба.

ал. 2. При постъпване в първи клас с удостоверение за завършена подготвителна група.

ал. 3. При незачитане и неспазване на настоящия правилник на детското заведение, нормативни документи на МОН и др. институции, незачитане решения на родителската общност.

РАЗДЕЛ ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Чл. 36. ал. 1. Възможният престой на децата е в рамките от 6.00 до 18.00 часа;с изключение на:
а. официалните празници
б. обявените неприсъствени дни от МОН
в. обявените дни за ремонтни дейности

ал. 2. Приемът на децата при целодневна организация е от 7,30ч. до 8,30ч.Довеждането на децата в групите след 9,00ч. не е желателно.Изключения се правят по неотложни причини, свързани със здравето на детето.При идване на дете след 9,00ч.то трябва да бъде закусило, за да се включи веднага в ежедневната работа.

ал. 3. Децата , които са на целодневна организация се вземат от заведението след 16,00ч.Учителката и мед.сестра приема децата лично от родителите и ги предава вечер лично на родителя или на писмено упълномощено лице.

ал. 4. След 18.00 часа невзети деца се предават на органите на МВР и се сигнализира Отдел закрила на детето за случая.

ал. 5. Престоят на децата, които са включени в полудневна организация е от 7,00ч до 13,00ч.

ал. 6. Престоят на децата в ДГ „Ален мак”, които са включени в почасова организация е от 9,00ч до 12,00ч.

Чл. 37. Децата са организирани в разновъзрастови групи, които се номерират по възходящ ред.
Броят на децата в групите се определя с наредба на МОН.

Чл. 38. Педагогическото взаимодействие се реализира чрез основни и допълнителни дейности в регламентирани и нерегламентирани ситуации.

Чл. 39. С децата се работи фронтално, групово и индивидуално.

Чл. 40. Учебната година е за подготвителните групи. Започва от 15 септември и свършва на 31 май.

Чл. 41. Броят на основните и допълнителни ситуации е до 30 на седмица, като основните са по възрастови групи съответно 11, 13, 15 и 18.

Чл. 42. Продължителността на педагогическата ситуация е според възрастта на децата –от 10 до 30 минути в ПГ.

Чл. 43. Детското заведение изпраща информация за децата, постъпили в подготвителна група до 30 септември в съответната община, където се води регистър на децата, подлежащи за училищно обучение в първи клас.

Чл. 44. На децата, завършили подготвителна група, се издава удостоверение за училищна готовност, в което е нанесена и динамиката на детското развитие. Предава се и детското портфолио.

РАЗДЕЛ V. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ – ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА

РАБОТА

Чл. 45. Възпитателната работа в ДГ ”Ален мак” е дело на педагогическите кадри и помощния персонал. Тя се осъществява от учителките при творческо изпълнение на Програмата и насоките на МОН за изпълнение на държавните образователни изисквания (ДОИ).

Чл. 46. Животът на децата се организира съгласно възрастовите им особености и индивидуалните потребности, като се осигурява необходимото време за игри, занимания, хранене, сън и други дейности. Дневният режим предпазва децата от умствена и физическа преумора, от субективни и обективни опасности.

Чл. 47. Възпитателно – образователната дейност се осъществява по програма и съобразно държавно - образователните изисквания.

Чл. 48. Образователното съдържание на предучилищната подготовка включва постижими знания, умения и отношения. ДОИ включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на културно-образователните направления.

Чл. 49. Учебните помагала и учебно – дидактическите материали, които са одобрени на педагогически съвет, се осигуряват (закупуват) от Общината.

РАЗДЕЛ VI. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 50. Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и се реализира в съответствие със следните принципи:

ал. 1. гарантиране на правото на всяко дете на достъп до детска градина и на правото му на качествено
образование;

ал. 2. гарантиране на достъпа на всяко дете до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на ученето и приобщаването и на необходимостта от подходяща подкрепа;

ал. 3. прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на детето , съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

ал. 4. приемане и зачитане на уникалността на всяко дете – индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията,уменията и интересите, на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че детето да развие максимално своя потенциал;

ал. 5. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички деца заедно, независимо от трудностите и различията,които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в дейността на детската градина ;

ал. 6. системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в областта на приобщаващото образование на всички равнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие на родителите,мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата

ал. 7. сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – детската градина, детето, семейството и общността;

ал. 8. намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху участието на децата в дейността на детската градина ;

ал. 9. нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата за живот в приобщаващо общество;

ал. 10. гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно потребностите на децата и в зависимост от спецификата на обществения живот.

Чл. 51. ал. 1. На децата в ДГ № „Ален мак”се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

ал. 2. Подкрепата за личностно развитие осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата.

ал. 3. Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете .

ал. 4. За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие детската градина осигурява ресурсен учител, психолог и логопед.

ал. 5. Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите

ал. 6. За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие със заповед на директора на детската градина в началото на всяка учебна година се определя координатор в детската градина.

РАЗДЕЛ VII. УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Чл. 52. ал.1. Учителите в детското заведение планират, организират и осъществяват възпитателното взаимодействие с децата.

ал. 2. За заемане на длъжността “учител“

 1. Изисква се диплом за завършена степен на висшето образование “бакалавър”, “магистър” или “специалист”.
 2. Условията и редът за заемането на длъжността “учител” се определят съгласно държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация.
 3. Длъжността “учител” не може да се заема от лица, които:
  - са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление
  - са лишени от право да упражняват професията си
  - страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.
 4. На учителите се дължи почит и уважение от децата и техните родители.
 5. Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

ал. 3. Учителите са длъжни:

 1. Да изпълняват задълженията си , определени в Кодекса на труда, в нормативни актове на МОН,в длъжностните характеристики и етичния кодекс.
 2. Да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа, която за учителите в детските градини се отчита в астрономически часове.
 3. Да се застъпват един час в обедните часове, за да се обезпечат групите с персонал до 18,30 часа.
 4. Изпълнението на нормата за преподавателска дейност е част от трудовите задължения на педагогическия персонал.
 5. Да изпълняват решенията на педагогическия съвет, заповедите на директора, както и препоръките на контролните органи на Регионалния инспекторат по образованието и на МОН.
 6. Да опазват живота и здравето на децата по време на възпитателно – образователния процес и на други дейности, организирани от него или от детското заведение.
 7. Да повишават професионалната си квалификация.
 8. Да попълва редовно дневника и отговарят за документацията на групата съобразно изискванията.

ал. 4. Учителите не могат да нарушават правата на детето, да унижават личното му достойнство и да прилагат форми на физическо и психическо насилие върху него.

ал. 5. Учителите имат право:

 1. Да членуват в професионални организации и да вземат участие в работата на регионалните и националните им органи.
 2. Да дават мнения и да правят предложения по дейността на детското заведение до административните органи в системата на народната просвета.
 3. Да получават информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на детското заведение, от РУО – Перник и от МОН.
 4. Да избират учебни помагала за възпитателната работа в групата.

Чл. 53. ал. 1. Помощник – възпитателите са пряко подчинени на учителите и пръв техен помощник при отглеждането и възпитанието на децата като:

 1. Осигуряват необходимите санитарно – хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата и за провеждане на УВР;
 2. Съвместно с учителя отговарят за живота, здравето и комфорта на децата;
 3. Активно подпомагат учителите при организацията на педагогическия процес с децата;
 4. Съдействат за изграждане на здравно – хигиенни, културни и трудови умения и навици за сън, игра, занимания, разходки, развлечения и др.
 5. Ежедневно и съвестно уплътняват и спазват работното си време.

ал. 2. Помощник – възпитателите нямат право:

 1. Да нарушават правата на децата като налагат физически и психически тормоз.
 2. Да се намесват в работата на учителите.
 3. Да коментират и изнасят информация за развитието и поведението на децата пред родители и всички останали.
 4. Да нарушават графиците за смените и дежурствата.

Чл. 54. ДЕЦАТА в детското заведение се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които
гарантират:

 1. Равни възможности за физическо, духовно и социално развитите;
 2. Техните права, свобода, сигурност и комфорт;
 3. Зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
 4. Възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;
 5. Приобщаване към националните празници и културни традиции.

Чл. 55. МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В ЯСЛЕНА ГРУПА носят отговорност:

 1. За живота и здравето на децата заедно с помощник – възпитателите.
 2. За спазване на дневния режим, хигиената на децата, храненето, обличането, провеждането на заниманията и игрите, извеждането на децата на разходки и престоя на открито.
 3. За екипна работа с помощник - възпитателите с цел успешната адаптация и развитие на децата.
 4. За работата с родителите с цел благополучието на децата им.
 5. За воденето и съхраняването на дневника и медицинската документация, досиетата на децата и др.
 6. За спазване на графика за работа и личната здравна книжка.
 7. За участие в работата на хигиената комисия, комисия по храненето или комисия по гражданска отбрана и БУТ.
 8. За осъществяване на основните цели и задачи на детското заведение, застъпени в годишния план, както и за изпълнението на взети решения от педагогическите съвети в Д Г ”Ален мак”.

Чл. 56. МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ОТГОВАРЯ ЗА

 1. живота и здравето на децата
 2. актуализиране на здравните книжки на персонала
 3. воденето на документацията според изискванията
 4. изготвяне и публикуване на седмичното меню
 5. съхраняването и попълването досиетата на децата
 6. изготвяне на сезонните менюта.
 7. ежедневното провеждане на здравния филтър на децата
 8. периодическите измервания и изследвания на децата.
 9. председателства

РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 57. Орган за управление на детско заведение „Ален мак” Е ДИРЕКТОРЪТ.

ал. 1. Директорът ръководи, организира и контролира цялостната дейност на ДГ съобразно действащото законодателство.

ал. 2. Основни функции и задължения:

 1. Представлява детското заведение пред органи, организации и лица.
 2. Сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.
 3. Организира приема на деца в детското заведение в съответствие с критерии, залегнали в този Правилник.
 4. Изготвя щатно разписание, Списък – Образец № 2 на ДГ и го представя пред компетентните органи, съгласно определен график и срокове.
 5. Сключва и прекратява трудови договори с педагогическия и друг персонал в детското заведение по реда на КТ и щата на ДЗ, съгласно Вътрешните правила за образуване на работната заплата.
 6. Награждава и наказва учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО, и правилниците на ДЗ.
 7. Реализира системата на диференцирано заплащане на учителките, съобразно изискванията на Националната програма.
 8. Осигурява педагогическия процес с необходимите материали и дидактически средства, учебна документация и методическа литература.
 9. Контролира цялостния педагогически процес и отговаря за резултатите от него.
 10. Спазва и прилага държавните образователни изисквания.
 11. Председателства педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.
 12. Създава условия за повишаване квалификацията на членовете на педагогическия колектив.
 13. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията на детското заведение ,съгласно Наредба №8 / 01.08.2016 г. на МОН.
 14. Организира административно – стопанската дейност и отговаря за стопанисването на предоставената материално – техническа база, нейното опазване, рационално използване, обогатяване и усъвършенстване.
 15. Организира и съдейства за събиране на законоустановените такси в определените срокове.
 16. Създава условия за здравно – профилактична дейност.
 17. Съдейства на компетентните органи при извършване на проверки, след тяхното легитимиране.
 18. Съхранява печата на детското заведение.
 19. Изпълнява задължителната си преподавателска норма – 72 ч.
 20. Установява взаимоотношения на сътрудничество с учители и родители; защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете и неговото семейство, както и на всеки член на колектива на детското заведение.

ал. 3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Търси възможности за допълнителни приходи от дарения, спонсорство и други източници.
 2. Изпълнява задачи, възложени му по компетентност от Кмета на Община Трън съгласно КТ, ЗПУО и др. нормативни и поднормативни актове.

ал. 4. Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение и труд;

ал. 5. Задължения за организацията, ръководството и контрола на действията, на децата и персонала при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

ал. 6. ОТГОВОРНОСТИ:

 1. Отговаря пред държавните контролни органи за неизпълнение на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, труд и обучение.
 2. Отговаря пред оторизираните контролни органи за изпълнение на Инструкция № 2 от 2004 г. на МОН.

ал. 7. Има право на достъп до служебна информация в рамките на компетенциите си.

 1. Да дава мнения и предложения по дейността на ДЗ до административните органи в системата на народната просвета.
 2. Да получава информация за възможностите да повишава квалификацията си и за участия в регионални и национални проекти.

Чл. 58. ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси.

Чл. 59. Педагогическият съвет включва в състава си директора, всички учители , медицинските сестри от яслените групи, мед.сестрата на ДГ.

ал. 1. В работата на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участва председателят на Обществения съвет или негов представител.

Чл. 60. Като специализиран орган педагогическият съвет:

 1. Приема годишен план за дейността на ДГ „Ален мак”
 2. Приема Правилник за дейността на ДГ „Ален мак”;
 3. Определя дейностите извън държавните образователни изисквания
 4. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението и възпитанието;
 5. Утвърждава набора от учебни помагала за подготвителните групи;
 6. Избира работни комисии и им възлага задачи;
 7. Взима решения за разходването на средства извън бюджета на детското заведение.

Чл. 61. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВКЛЮЧВА всички служители и работници от детското заведение – директор, учители, помощник – възпитатели, мед.сестри, огняр, готвачки,счетоводител,касиер - домакин.

Чл. 62. Общото събрание разглежда основни въпроси, свързани с трудовата дейност на всеки член от колектива.

 1. Правилник за вътрешния трудов ред в детското заведение.
 2. Правилник за безопасни и здравословни условия на труд.
 3. Противопожарни изисквания и ред;
 4. План за действията на персонала при възникване на бетствия, аварии, катастрофи и пожар.
 5. Длъжностни характеристики на целия персонал.
 6. Разпределение и разходване на средствата от СБКО.

Чл. 63. В детското заведение се изграждат обществени органи за управление (Обществен съвет,Родителски съвет, комисии и др.), които да работят като помощници, партньори и съмишленици на ръководството на детското заведение.

РАЗДЕЛ ІХ. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 64. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
Общественият съвет се състои от нечетен брой членове (5) и включва : един представител на финансиращия орган, един общественик и трима родители.
Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината.
Общественият деец и представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.
Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите (Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, обн. в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016г.).

Чл. 65. СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.

РАЗДЕЛ Х. ДРУГИ ЗВЕНА И КОМИСИИ

Чл. 66. МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА на детската градина носи отговорност:

 1. За здравното състояние на децата в детската градина, като провежда филтър при приемането на децата в групите по график.
 2. За правилното хранене на децата в групите.
 3. За приготвянето на храната, нейната дегустация, качествена оценка и количеството на вложените продукти и грамажа на порциите.
 4. За воденето и съхраняването на медицинската документация на децата и медицинския журнал;
 5. За спазване на хигиенния режим в ДЗ и работата на помощник - възпитателите по установения седмичен график;

Чл. 67. ал. 1. СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ обезпечава воденето на счетоводната отчетност на детското заведение чрез коректно и навременно отразяване на операциите, съобразно изискванията на българското счетоводно, данъчно, гражданско – правно и трудово законодателство.

ал. 2. Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите за всички дейности на детското заведение и осигурява най-рационалното им използване.

ал. 3. Координира правилното и навременно отчисляване на задълженията към държавния бюджет, социалното и здравно осигуряване и други задължения

Чл. 68. КАСИЕР - ДОМАКИНЪТ организира снабдяването, поддържането на имуществото и финансовото осигуряване. Контролира дейността на помощния персонал: помощник – възпитатели, огняр, работник.

 1. Ритмично снабдява ДЗ с хигиенни, канцеларски материали и др.
 2. Събира такси, депозити, води финансова документация и носи материална отговорност за имуществото на ДЗ.
 3. Осигурява ефективното протичане на ремонтите в ДЗ и осигурява предотвратяването на аварии по ел. мрежата, В и К и др.
 4. Отговаря за осигуряването и поддържането в изправност на противопожарните съоръжения и противогазите за децата и персонала.

Чл. 69. ОГНЯР - ПОДДРЪЖКАТА отговаря за:

 1. Осигуряване на необходимата температура в помещенията на ДЗ.
 2. Осигуряване на топла вода.
 3. За изправността на отоплителната система и икономичното разходване на горивото.
 4. Носи отговорност за съоръженията за противопожарна опасност – пожарогасители и пожарни
  кранове.Участва активно в комисии за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Чл. 70. ОБЩИЯТ РАБОТНИК отговаря за:

 1. Чистотата в двора и стабилността на съоръженията за игра.
 2. Поддържа тревните площи съобразно изискванията и определените територии.
 3. Извършването на текущи ремонти в ДЗ, в двора и други подобни по разпореждане на директора.

Чл. 71. КОМИСИИ С ПОСТОЯНЕН ХАРАКТЕР – същите се избират на педагогически съвет и имат мандат 1 учебна година

ал. 1. Комисиите имат задълженията:

 1. Да изработят план за дейността си.
 2. Да запознаят останалите колеги с него на педагогическо съвещание.
 3. Да се отчитат най-малко на педагогически съвет за изпълнение на поставените задачи и персоналното участие на членовете.
 4. Комисиите се ръководят от председател.
 5. Комисиите сами организират и провеждат дейността (мероприятията) си.

Чл. 72. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА на отделните звена и длъжностни лица в ДЗ.

ал. 1. График за осъществяване на педагогическата дейност:

 1. Педагогически съвети – на 2 - 3 месеца;
 2. Педагогически съвещания – 2 пъти в месеца;
 3. Квалификации – на 2 месеца;
 4. Консултации – всеки месец.

ал. 2. График за дейностите на директора:

 1. Планираща дейност – ІХ, Х, V месеци.
 2. Контролна дейност – цялата учебна година.
 3. Административна дейност – цялата учебна година.
 4. Оценъчна дейност – І, ІV, ІХ месеци.
 5. Стопанска дейност – VІ – ІХ.
 6. Творческа дейност –при защита на проекти и участие в конференции.

ал. 3. График за учителките:

 1. Месечно планиране –28 – 30 число.
 2. Годишни разпределения – 30 септември.
 3. Приключване и проверка на дневници – първо число.
 4. Таксова книга – 30-31 число.
 5. Справки за отсъствия – до трето число на месеца.

ал. 4. ДОМАКИН

 1. Такси – до 10 число на месеца.
 2. Хигиенни материали – до 5 число.
 3. Сведение за посещаемост – 1 число.
 4. Депозити – всеки месец –30 число.
 5. Заявки за разходи над 50 лв. – 5 дни преди фактурата.

ал. 5. Медицинската сестра в детската градина:

 1. Прави График за проверки на хигиенната комисия – веднъж в месеца.

 

РАЗДЕЛ ХІ . ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 73. Източници на информация в ДЗ са:

 1. Научни постижения в педагогиката, психологията и др.
 2. Нормативни документи и административни решения.
 3. Задължителната документация в ДЗ.
 4. Обществеността: организации, фирми, родители и др.
 5. Всички звена по йерархията в двете посоки.
 6. ЗПУО.

Чл. 74. Мястото на директора е да оптимизира този непрекъснато нарастващ информационен поток, а именно:

 1. Регулиране на информацията чрез изработване на схема за ДЗ.
 2. Осигуряване на обратна връзка – посещения, наблюдения, срещи, анкети, табла, графици и др.
 3. Режим на външните връзки – институции, организации, граждани.
 4. Водене на съответна документация.
 5. Кореспонденция и периодичен печат.

РАЗДЕЛ ХІІ. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 75. Детското заведение е на делегиран бюджет. Средствата за издръжка и развитие на материално-техническата база на детската градина се определят по формули за държавна и местна дейност, утвърдени от кмета на Общината.

Чл. 76. Директорът на детското заведение със счетоводителя разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган за одобрение.

Чл. 77. Средства за подпомагане на детското заведение могат да се набират чрез :

 1. Обществения съвет и Училищното настоятелство под формата на дарения, спонсорство, благотворителна дейност и други дейности, регламентирани в техните устави.
 2. приходи от: Дарения, завещания, такси и други законни източници.

РАЗДЕЛ ХІІІ. ХРАНЕНЕ

Чл. 78. ал.1. ДГ „Ален мак” има собствена кухня, в която се приготвя храната, според изискванията на РЗИ и наличните продукти в склада.

ал. 2. Менюто се изготвя от медицинската сестра и готвачката в ДЗ и се утвърждава от директора.

ал. 3. Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно от склада в присъствието на домакина и готвачките. Отговорността за количеството и качеството на влаганите продукти носи готвачът.

ал. 4. Контролът за качеството на храната се осъществява от директора и медицинската сестра на детското заведение, която ежедневно отбелязва отклоненията.

ал. 5. Медицинската сестра попълва ежедневно менюто и го изнася във всеки вход на родителските табла.

Чл. 79. ал.1. Учителките от първа смяна всеки ден вписват реалния брой присъстващи деца от групата до 9 часа в дневника.

ал. 2. Домакинът изготвя требвателна заповед и я представя на директора за подпис заедно със Заповедната книга за храната не по-късно от 9 часа.

ал. 3. Домакинът изготвя калкулация, като прави необходимите корекции при разлика плюс-минус 10 бройки.

ал. 4. Всеки ден медицинската сестра проверява количеството и качеството на храната преди да бъде изпратена по групите.

ал. 5. Медицинската сестра следи за пренасянето на храната до групите според изискванията на РЗИ.

ал. 6. Храната в групите се разпределя и поднася от помощник-възпитателя под контрола на учителките. В яслата храната се разпределя от сестрата в групата.

ал. 7. Учителката на групата и медицинската сестра в яслата контролират консумирането на храната от децата.

ал. 8. От храната единствено се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса в хладилник в продължение на 72 часа.

Чл. 80. Внесената почерпка или торта от родителите се предоставя на медицинската сестра или учителката на смяна, като задължително се представя сертификат с датата на производство и срок на годност.

РАЗДЕЛ ХІV. РОДИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ

РОДИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Чл. 81. Родителите са първите помощници на учителите в осигуряване на условия за развитие и възпитание на децата им в ДГ „Ален мак”.
За целта:

ал. 1. Полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс, Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето.

ал. 2. Участват в родителските срещи, избиране на родителски комитет, Училищно настоятелство и Обществения съвет в утвърждаване на техните решения;

ал. 3. Правят предложения за подобряване на възпитателната работа, материалната база и взаимодействието със социално - педагогическите фактори;

ал. 4. Осигуряват на децата си необходимите учебни помагала, тетрадки и дидактични материали, съгласно решенията на педагогическия съвет и родителските събрания;

ал. 5. Спазват правилата в ДГ „Ален мак”, установени с този Правилник, като чрез подписа си дават своето съгласие.

ал. 6. Дават пример на децата си за взаимно уважение между тях и учителките (персонала) в ДЗ;

ал. 7. При нередности сигнализират първо директора на детското заведение.

ал. 8. Оказват помощ и съдействие за хигиенизирането, ремонтирането и обогатяването на материалната база в детското заведение.

ал. 9. Съдействат на ръководството на детското заведение за установяване на контакти с неправителствени организации, фирми и дружества с цел подобряване възпитателния процес и обогатяване условията за живот на децата в групите;

ал. 10. Родителите са длъжни да водят и вземат децата си само при личен контакт с учителката на смяна. При невъзможност подават молба – декларация, в която дават съгласието си и поемат отговорността за друго лице да поеме тези техни родителски функции. В молбата трябва да бъдат посочени личните данни на упълномощеното лице: имената, възраст, семеен статус, телефон и периода за правомощията.

ал. 11. При нежелание на един от родителите детето да се дава на другия родител в резултат на съдебно решение, то първият подава молба – декларация и прилага съдебно решение.

ал. 12. Родителите нямат право да водят децата си болни или с лекарства в детското заведение, без да отчитат последствията за останалите деца.

ал. 13. Родителите не трябва да водят децата в детското заведение със златни украшения, скъпи и опасни играчки (оръжия и др.) За тях персоналът не носи отговорност.

ал. 14. Родителите трябва да опазват чистотата в двора на детското заведение и след като взема детето си от групата.

ал. 15. Родителите нямат право да водят животни в двора на ДЗ.

ал. 16. Родителите нямат право да провокират конфликти пред децата или да използват невъзпитателни методи спрямо детето си в рамките на детското заведение.

ал. 17. Родителите трябва да съдействат на ръководството за обезопасяване на детското заведение и недопускане на нарушения в пропускателния режим.

МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 82. Родителите са длъжни да спазват следните медицински изисквания по време на престоя на детето им в детското заведение:

ал. 1. При постъпване на детето в детското заведение трябва да се представят:

т. 1. Сведение за имунния статус на детето за съответната възраст;

т. 2. Медицински талон с изследвания от чревен кабинет, изследвания на кръв и урина,заключение от личния педиатър с мнение за контакт с остри заразни заболявания, за опаразитяване и общото здравословно състояние на детето.
Забележка: Чревното изследване важи 30 календарни дни!

т. 3. Информация за преболедувани сериозни заболявания, хронични заболявания или претърпени оперативни интервенции. За скрити от родителите сериозни здравословни проблеми на детето, екипът на детското заведение не носи отговорност за последствията.

т. 4. Осигурено резервно бельо – гащи, потник, тениска, чорапи, чорапогащник, пантофи, блузка, анцуг, пижама,

ал. 2. При напускане на детското заведение:

т. 1. При подадена молба и заплатена такса се дава талон за здравословното състояние на детето, контакта с ОЗБ( остри заразни болести) и дата на последното му присъствие в детското заведение. Талонът или картонът се попълват от медицинската сестра и подписват от директора на ДЗ.

ал. 3. Общи медицински изисквания:

т. 1. Всички деца се водят чисти и със сменено сутрин бельо; изрязани нокти и проверени за паразити.

т. 2. При отсъствие на детето по болест трябва да се уведоми ДЗ чрез тел. 07731 22-15 или на джиесемите на учителките и мед.сестри на смяна не по-късно от 8.45 ч. на същия ден.

т. 3. Когато детето отсъства десет и повече календарни дни, постъпва в детското заведение с медицински талон за контакт с остри заразни болести (ОЗБ) и за здравното състояние на детето.

т. 4. При отсъствие повече от месец (30 кал.дни) се представя: изследване от чревен кабинет,контакт с ОЗБ и здравно състояние на детето.

т. 5. При отсъствие на детето от детското заведение по здравословни причини, се представя медицински талон с диагнозата на заболяването и контакт с ОЗБ.

т. 6. При констатирано заразно заболяване родителят е длъжен по най-бързия начин да уведоми детското заведение за поставяне групата под карантина.

РАЗДЕЛ ХV. РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, АНАЛИЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ЖАЛБИ СИГНАЛИ

На основание задължителни предписания от Държавната агенция за закрила на детето

Чл. 83. Настоящите правила регламентират процедурата разглеждане,проверка, анализ предприемане на действия от директора на ДГ „Ален мак” във връзка с подадени сигнали и жалби.

Чл. 84. ал.1. На разглеждане подлежат:

т. 1. жалби и сигнали, подадени в ДГ „Ален мак” чрез нарочно създадения регистър за завеждане на сигнали и жалби от родители и граждани;

т. 2. Жалби и сигнали, получени в други ведомства, разглеждането,произнасянето и предприемането на действия по които не е от компетентността на съответното учреждение;

т. 3. Жалби сигнали, постъпили в неправителствени обществени организации, в средствата за масово осведомяване т.н.

ал. 2. Жалбите и сигналите по ал. 1, т. 2, се предоставят за разглеждане от директора на ДГ ”Ален мак” по преценка на ръководителя на ведомството, в което са постъпили, в зависимост от предмета и изложените твърдения.

Чл. 85. ал.1. Подадените или изпратени жалби сигнали, съдържащи твърдения за нарушения, се завеждат в нарочен РЕГИСТЪР ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ.

Чл. 86. ал. 1. Регистърът се води и съхранява от директора на ДГ „Ален мак”, което е регламентирано със съответната заповед на директора.

ал. 2. Към РЕГИСТЪРА ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ се водят два броя класьори – входящ и изходящ.

ал. 3. Класьорите са неразделна част от регистъра.

Чл. 87. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на РЕГИСТЪРА до приключването му и на класьорите с входящата и изходяща кореспонденция.

Чл. 88. Регистърът и класьорите се съхраняват в архива на детската градина 5 години след приключването им.

Чл. 89. На входиране и задължително разглеждане (проверка) подлежат само жалби и сигнали с посочен подател и адрес за кореспонденция.

Чл.90, ал. 1. Анонимните жалби и сигнали не се завеждат в дневника. Същите се предоставят на директора, който ги съобщава на съвещание с учителите.

ал. 2. Анонимните жалби и сигнали не подлежат на разглеждане.

Чл. 91. ал. 1. По всяка от внесените за разглеждане жалби и сигнали, след запознаване с представените документи и въз основа на извършена преценка от фактическа и правна страна на изложените твърдения, директорът се произнася с решение.

ал. 2. С решението по ал. 1 директора на ДГ „Ален мак” може:

т. 1. Да изпрати по компетентност жалбата (сигнала) за проявата;

т. 2. Да изиска извършването на проверка от компетентните органи по изложените в жалбата (сигнала) твърдения;

т. 3. Да изиска информация и документи във връзка с разглеждането на постъпилите жалби и сигнали и извършването на проверки по тях;

т. 4. Според предмета на жалбата (сигнала) директора на ДГ ”Ален мак” може да покани и длъжностни лица извън състава на детската градина.

т. 5. Да изиска извършването на други действия и вземането на съответните мерки, в зависимост от предмета на жалбата (сигнала) и спецификата на всеки конкретен случай.

ал. 3. Решение за приключване на преписката директорът на ДГ „Ален мак” може да вземе, когато са установени и проверени всички факти и обстоятелства по изложените в жалбата (сигнала) твърдения. В този случай жалбоподателя се уведомява за констатираното.

Чл. 92. ал. 1. Решението по сигнала или жалбата се взема най-късно в двуседмичен срок от постъпването им.

ал. 2. Когато особено важни причини налагат, срокът може да се продължи от по-горестоящия орган, но не повече от един месец, за което се уведомява подателя.

Чл. 93. Срокът за вземане на решение по сигнал или жалба, които се съдържат в критична публикация, тече от деня, в който органът получи критична публикация или подробни сведения за нея.

Чл. 94. Ако не признае основателността на сигнала или жалбата, директорът в едномесечен срок от подаване на сигнала или жалбата ги изпраща или уведомява заедно със своите обяснения на подателя.

Чл. 95. Решението се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен, но не повече от два месеца, за което се уведомява подателят.

Чл. 96. Предложенията, сигналите, жалбите и молбите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на компетентните органи, като се уведомяват техните податели.

Чл. 97. Решението по сигнал, жалба се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица и организации.

Чл. 98. За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички начини и средства, които не са забранени от закона. Начинът и средствата за изясняване на случая се определят от органа, компетентен да постанови решението.

Чл. 99. Органът, който е постановил решението, взема мерки за неговото изпълнение, като определя и начина и срока за изпълнението.

Чл. 100. Въз основа на извършен анализ на постъпилите и разгледани жалби и сигнали, Педагогическият съвет:

ал. 1. разработва и предлага мерки за предотвратяване и ограничаване на потенциалните възможности за възникване на подобни ситуации;

ал. 2. предлага механизми за противодействие и отстраняване на условията и причините, способстващи извършването на най-често срещаните случаи и форми на непрофесионални прояви;

ал. 3. предлага извършването на конкретни действия от страна на директора съобразно нормативно установените му правомощия за превенция, ограничаване и управление на рисковете от аналогични практики.

Чл. 101. ал. 1. Служителите на ДГ „Ален мак” са длъжни, до окончателното приключване на преписката по разглеждане на жалбата (сигнала), да не разпространяват информация и данни, станали им известни при и по повод работата, относно жалбоподателя и лицето, чиито действия са предмет на сигнала, с оглед ненакърняване правата и свободите на гражданите.

ал. 2. Официална информация и данни относно разглеждането на жалби и сигнали и взетите решения, доколкото това няма да попречи или възпрепятства извършването на последващи действия и мерки, се предоставят само от директора на ДГ ”Ален мак”.

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ С ДЕЦА В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

На основание задължителни предписания от Държавната агенция за закрила на детето

Чл. 102. При наличието на инцидент с дете в детското заведение да се спазва приетата процедура от педагогическия колектив, съобразно длъжността на лицето:

ал. 1. Детската учителка или медицинската сестра в яслата, в чиято смяна и група е станал инцидентът, е длъжна да :

 1. информира директора;
 2. информира медицинската сестра и според травмата да заведе детето при нея;
 3. уведоми тактично родителите;
 4. представи писмено обяснение на директора в срок от 12 часа.

ал. 2. Медицинската сестра е длъжна да:

 1. окаже долекарска и първа помощ на детето;
 2. информира директора за състоянието на детето и необходимостта от следващи стъпки;
 3. даде насоки на родителите;
 4. информира лекарите от бърза помощ, ако е извикана такава;

ал. 3. Директорът е длъжен да:

 1. разговаря с родителите.
 2. информира колектива на детското заведение
 3. регистрира инцидента във въведен Регистър за инциденти с деца в детското заведение
 4. изиска писмени обяснения от служителя / служителитеите.
 5. предприеме наказателни мерки, съгласно КТ спрямо служител, ако се установи реална вина.

Чл. 103. При наличие на инциденти с физическо насилие с дете в детското заведение се спазва следната процедура:

ал. 1. При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота и/или здравето на децата, е длъжен незабавно да уведоми директора.

ал. 2. В случай, че инцидентът е свързан с физическа опасност за живота/здравето на дете, свидетелят на инцидента или служителят, разбрал пръв за инцидента, веднага сигнализира на медицинското лице(лекар или сестра) за извършване на медицински преглед на пострадалото дете.

ал. 3. Медицинските лица извършват първоначален преглед на пострадалото дете и регистрира състоянието му в регистрационната си книга.

ал. 4. Ако медицинското лице прецени, че е необходимо да уведоми Спешен център, се повиква спешна медицинска помощ на тел.112. Незабавно след това се уведомяват и родителите, като разговорът се регистрира в дневник- регистър.

ал. 5. Ако инцидентът е свързан с физическо насилие, което да е предизвикало физически травми, се уведомяват и родителите на детето, упражнило насилието, както и органите на реда.

ал. 6. След като са извършени първите необходими действия по опазване на живота и здравето на пострадалото дете, служителят, докладвал за инцидента, регистрира сигнала в специален дневник, съхраняващ се в дирекцията. Дневникът – регистър съдържа следните графи – № по ред; дата, час; име и фамилия на пострадалото дете; предприети първи незабавни действия; уведомени длъжностни лица(органи); уведомени родители; име, фамилия и подпис на служителя.

ал. 7. Детската учителка или медицинската сестра в яслата извършват проверка на случая,

ал. 8. Ръководството на ДЗ взема при необходимост взема решение и извършва писмено уведомяване на съответните институции.

ал. 9. Извършване на последващи действия – тематични ситуации, беседи и разговори с педагозите, разговори с родители или други подходящи според случая възпитателни мерки (до две седмици след инцидента).

Чл. 104. При наличие на инциденти с психическо насилие с дете в детското заведение се спазва следната процедура:

ал. 1. При настъпване на сигнал, свързан с данни за упражнено психическо насилие върху дете, всеки служител е длъжен незабавно да уведоми директора.

ал. 2. Служителят, докладвал за сигнала, го регистрира в специален дневник – регистър,съхраняващ се в дирекцията.

ал. 3. Уведомява учителя на групата.

ал. 4. Учителят на групата извършва проверка на случая до три дни след сигнала.

ал. 5. Уведомяват се и родителите на пострадалото дете, като обаждането или съобщението се регистрира в дневник – регистър.

ал. 6. След изясняване на случая учителите на групата правят предложения за предприемане на последващи действия -тематични ситуации, беседи и разговори, разговори с родители или други подходящи според случая възпитателни мерки (до две седмици след инцидента).

ал. 7. Ръководството на ДЗ при необходимост взема решение и извършва писмено уведомяване на съответните институции.

РАЗДЕЛ ХVІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕЦАТА

На основание задължителни предписания от Държавната агенция за закрила на детето

Чл. 105. В ежедневната работа в случай на трудност за намиране на адекватен метод, учителят е длъжен да потърси съдействие от педагогически съветник, а при негово отсъствие – от директора на детското заведение за овладяване на ситуативни, поведенчески, емоционални и обучителни проблеми.

РАЗДЕЛ ХVIІI. ДОКУМЕНТАЦИЯ

(Съгласно Наредба №8 от 2016г. за задължителната документация в системата на предучилищното и училищно образование)

Чл. 106. Документите, издавани или водени в детското заведение, се попълват на български език.

Чл. 107. Задължителни документи в ДГ „Ален мак” са:

 1. Книга за протоколите от заседания на педагогическия съвет;
 2. Книга за регистриране заповедите на директора;
 3. Книга за контролната дейност на директора;
 4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН;
 5. Дневник за входяща кореспонденция;
 6. Дневник за изходяща кореспонденция;
 7. Книга за регистриране на дарения;
 8. Свидетелство за дарение;
 9. Летописна книга;
 10. Книга за санитарното състояние;
 11. Дневник на група;
 12. Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група;
 13. Удостоверение за завършена подготвителна група;
 14. Книга за заповедите за храната;
 15. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст;
 16. Регистрационна книга за издадени удостоверения;
 17. Регистрационна книга за издадени дубликати на удостоверения.
 18. Регистър за жалби и сигнали.
 19. Регистър за инциденти с деца в детското заведение

Чл. 108. Всички документи могат да се попълват на ръка със син или черен химикал. Грешките се коригират с червен химикал и подпис.

Чл. 109. ал. 1. Всички служители водят поверената им документация прилежно и отговарят за правилното и съхранение. Ако е необходимо се подписват, като изписват цялото име и фамилията си.

ал. 2. В дневника и таксовата книга се изписват и трите имена на детето.

ал. 3. Допусналите грешки ги коригират сами срещу допълнителен подпис и носят съответната отговорност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилникът е изработен на основание Законът за предучилищното и училищно образование, наредби № 5 и № 8 на МОН , ЗМСМА и други нормативни документи.

2. С настоящият правилник се уреждат правата, задълженията и отговорностите на всички учители, служители и работници в детска градина „Ален мак”, а също и на останалите участници във възпитателния процес – деца и родители, общественост, фирми и др.

3. Правилникът е подчинен на стратегията, мисията, визията и основните цели и задачи в работата на детското заведение.

4. Правилникът е приет на общо събрание и педагогически съвет с протокол № 1от 11.09.2017г.

5. Правилникът е утвърден от директора със Заповед № 2 / 17.09.2018г. и влиза в сила от 17.09.2018г.

Директор:
/Розалина Гаврилова/