Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън
ул. Христо Ботев 9

Телефон: 077312215
GSM: 0877120995

Правилник за вътрешния трудов ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА УЧЕБНАаТА 2015 - 2016 ГОДИНА

Г Л А В А І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І
Предмет на правилника за вътрешния трудов ред
Чл.1. С този правилник се урежда организацията на труда в ОДЗ “Ален мак” – гр. Трън.
Чл.2. Този правилник се издава от директора на ДГ на основание чл. 181 от КТ и е в съответствие със съществуващата нормативна уредба.
Чл.3. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностни характеристики.
Чл.4. В Правилника за вътрешния трудов ред се конкретизират субективните трудови права и задължения на директора, на ръководството на детската градина, служителите и работниците установени в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, колективния трудов договор и по индивидуалните трудови правоотношения.
Чл.5. Органите на синдикалните организации имат право да участват в подготовката на проекти на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което директорът задължително ги поканва.
Раздел ІІ
Предназначение на правилника за вътрешния трудов ред
Чл.6. Целта на Правилника за вътрешния трудов ред е да се създаде такава форма на организация на труда в детската градина, която да гарантира постигането на оптимални условия за работа, а от там и високо качество на учебно-възпитателната работа.
Чл.7. Основното предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред е да осигури сигурност и яснота между работодателя и учителите, служителите и работниците по отношение на условията на труд, като гарантира и защитава техните взаимни права и интереси.
Чл.8. При изменение в разпоредбите в КТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и при промени в действащата нормативна база, имаща отношение към разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред, директорът е длъжен в срок от 10 дни да внесе необходимите промени в него.
Чл.9. В случай, че директорът не внесе необходимите промени в Правилника за вътрешния трудов ред и не съгласува неговото съдържание с измененията в КТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане или Колективния трудов договор, учителите, служителите и работниците имат право да откажат да изпълняват задълженията, които произтичат от незаконните текстове.
Раздел ІІІ
Ред за издаване и изменение на Правилника за вътрешния трудов ред
Чл.10. Правилникът за вътрешния трудов ред в детската градина се изработва и утвърждава от директора при спазване на процедурата, установена в чл.37 от КТ.
Чл.11. Правилникът за вътрешния трудов ред се изменя и допълва по реда на неговото приемане.
Чл.12. В съответствие с КТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му директорът или упълномощено от него длъжностно лице за определен период от време да отменят действието на Правилника за вътрешния трудов ред.
Раздел ІV
Действие на Правилника за вътрешния трудов ред във времето
Чл.13. Правилникът за вътрешния трудов ред е в сила за срок от 1 година.
Раздел V
Действие на Правилника за вътрешния трудов ред по отношение на лицата
Чл.14. Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо всички учители, служители и работници, които полагат труд под трудово правоотношение с работодателя.
Чл.15. Учителите, служителите и работниците са длъжни да спазват правилата, установени с Правилника за вътрешния трудов ред от момента, в който се запознаят с тях.
Чл.16. В случай, че директорът не доведе Правилника за вътрешния трудов ред до знанието на учителите, служителите и работниците, той няма право да изисква от тях да го спазват, нито да им налага санкции при неспазването му. 3Чл.17. При постъпването на нови учители, служители или работници директорът задължително ги запознава с Правилника за вътрешния трудов ред.
Чл.18. Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, намиращи се на територията на детската градина.
Чл.19. Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на лицата, които са командировани от друг работодател да изпълняват временно своите задължения на територията на детското заведение. Те задължително се запознават с тази част от Правилника, която е свързана с извършваната от тях дейност на територията на детското заведение.


Г Л А В А ІІ
ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел І
Трудов договор
Чл.20. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя.
Чл.21. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият от които остава в ДГ, а другият се връчва незабавно срещу подпис на работника.
Чл.22. При сключване на трудовият договор директорът запознава работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа.
Чл.23. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор в съответствие с Наредба № 4 от 1993 г. на МТСГ.
Чл.24. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.
Чл.25. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.
Чл.26. Съдържанието на трудовият договор се определя от:
1. Закона;
2. Индивидуалния трудов договор.
Чл.27. С трудовия договор се определят мястото, характерът на изпълняваната работа, трудовото възнаграждение и времетраенето на договора.
Чл.28. Съдържанието на трудовият договор включва условията, които определят правата и задълженията на работника или служителя и тези на директора.
Чл.29. Условията на трудовия договор са законови – тези, които са отразени в КТ и други нормативни документи и необходими – място и характер на работата, предмет на дейност, обем на работа, условия на труд и трудови възнаграждения.
Предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.
Чл.30. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ.
Раздел ІІ
Процедура и методи за подбор на учителските кадри
Чл.31. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. на МОН. От 2003 г. отпадна чл. 2 на Инструкция №2 за предимството на ценза при назначаване на учители.
Чл.32. За заемане на длъжностите „младши учител”, “учител”, „старши учител” е необходимо кандидатите да отговарят на изискванията от чл. 124а на ППЗНП.
Чл.33. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:
1. Са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
2. Са лишени от право да упражняват професията си.
3. Страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата, определени с Наредба на министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на здравеопазването.
Чл.34. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи – проучване на определен списък от документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност и събеседване.
Чл.35. Директорът на ДГ обявява свободните работни места в Бюрото по труда и РИО в тридневен срок от овакантяването им.
Чл.36. Обявата на директора трябва да съдържа:
1. Точно наименование и адрес на ДГ.
2. Свободна щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл.68, т.3 от КТ – до завръщане на замествания на работа.
3. Изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени с Инструкция № 2 на МНО от 1994 г.
4. Изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл.124а от ППЗНП.
5. Началният и крайният срок за подаване на документите.
Раздел ІІІ
Допълнителен труд по трудов договор
Чл.37. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите в раздел ІХ от КТ.
Раздел ІV
Изменение на трудовото правоотношение
Чл.38. Предмет на изменение на трудовият договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.
Чл.39. Директорът може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.
Чл.40. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ.
Чл.41. Директорът може да бъде командирован от началника на РИО след съгласуване с финансиращия орган.
Чл.42. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и Наредба за командировките в страната.
Раздел V
Трудово възнаграждение
Чл.43. Трудовото възнаграждение в ДГ се изплаща в пари лично на работника или служителя по ведомост, окончателно всеки месец на един път както следва:
1. Заплати – на 30-то число на текущия месец.

Чл.44. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно ПМС и Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на Народната просвета.
Чл.45. Членовете на педагогическия колектив получават диференцирано заплащане за постигнати резултати от труда през учебната година, съгласно Решение № 541 от 07.08.2007 г. на МС.
Чл.46. Други видове обезщетения се изплащат на директор, педагогически и непедагогически персонал при спазване на глава 10, раздел ІІІ на КТ и Постановление № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличение в някои случаи на размера на обезщетенията по чл.222, ал.3 от КТ – ДВ, бр.16 от 1994 г., доп.бр.60 от 1996 г. 6
Раздел VІ
Прекратяване на трудовото правоотношение
Чл.47. С прекратяването на трудовия договор престава да съществува трудовото правоотношение.
Чл.48. Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазване разпоредбите на КТ.
Чл.49. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора, в която точно е отразено основанието на съответния член от КТ въз основа на който става прекратяването.
Чл.50. Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя.
Чл.51. Причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка на работника или служителя.
Чл.52. При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или упълномощено от него длъжностно лице предава незабавно трудовата книжка на работника или служителя.
Чл.53. Ако трудовата книжка не може да бъде връчена лично, директорът я изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Чл.54. Парични обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение се изплащат при спазване на законните разпоредби на КТ.
Чл.55. При прекратяване на трудовото правоотношения с работник или служител на основание чл. 328, ал.1, т.2,3,5,11 и чл.330, ал.2, т.6 от КТ задължително се спазват разпоредбите на чл.333 от КТ и Наредба №5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от КТ.

Г Л А В А ІІІ
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Раздел І
Задължения на работодателя
Директор
Чл.56. Директорът е длъжен да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури:
1. Работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
2. Работно място и условия в съответствие с характера на работата;
3. Здравословни и безопасни условия на труд;
4. Кратка характеристика или описание на работата;
5. Указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл.57. Длъжен е да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.
Чл.58. Длъжен е да изплаща в установените срокове на членовете на трудовия колектив уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон.
Чл.59. Длъжен да създаде условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.
Чл.60. Директорът на ДГ като орган за управление (чл.147 от ППЗНП):
1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
2. Спазва и прилага ДОИ;
3. Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд и разработва Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд;
4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
5. Разпорежда се с бюджетните средства;
6. Сключва и прекратява трудови договори с учители, служители и работниците;
7. Награждава и наказва учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП;
8. Организира приемането на деца и възпитанието и обучението им в съответствие с ДОИ;
9. Подписва и подпечатва документи за преместването на деца, за завършена подготвителна група, съхранява печата на детската градина;
10. Съдейства на компетентните органи да установяване на допуснати нарушения;
11. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация;
12. Осигурява условия за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
13. Разработва до 30 септември на учебната година планове за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари съвместно с местните структури;
14. Осигурява пожарна безопасност чрез спазване на действащите норми, правилници, наредби и предписания. Два пъти през учебната година осигурява провеждане на тренировки за действия при евакуация;
15. Организира учредяването и осигурява обучение на комитет или група по условия на труд
16. Утвърждава и изпълнява програма за оценяване на риска, като прилага методика за оценяване на риска;
17. Утвърждава програма за изпълнение на предприетите мерки, определени срокове и отговорници;
18. Осигурява задължителни медицински прегледи на работещите и осигурява условия за здравно-профилактична дейност;
19. Осигурява на работещите подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място;
20. Установява, разследва, регистрира и отчита трудовите злополуки;
21. Разработва и утвърждава списък на работните места и видове работа, за които осигурява лични предпазни средства и специално работно облекло, като определя вида и сроковете за износване и условията за ползването им;
22. Заявява необходимите средства за изпълнение на дейностите, осигуряващи здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд пред финансиращите органи;
23. Грижи се за обогатяване на материалната и дидактичната база в детската градина;
24. Организира вътрешния контрол на дейността на целия персонал съобразно нормативните документи и дава препоръки за подобряване на работата;
25. Организира разработването, приемането и реализирането на годишния комплексен план на детската градина;
26. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
27. Отговаря за воденето на задължителната документация според Наредба № 4 на МОН;
28. Отговаря за изпълнението на финансовата система в детската градина;
29. Осигурява прозрачност при работа в условията на делегиран бюджет.

Чл.61. Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява изпълнение на решенията му.
Чл.62. Разпорежданията на директора са задължителни за целия педагогически и непедагогически персонал в детската градина.
Чл.63. (1) При отсъствие на директора за срок повече от 30 календарни дни кметът на общината сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността „директор“.
(2) При отсъствие на директора на детската градина за срок по-малък от 30 календарни дни той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на детската градина или медицинския специалист.
Чл.64. Директорът на детската градина може да бъде командирован от кмета на общината след съгласуване с финансиращия орган.
Раздел ІІ
Задължения на работниците и служителите
Учители
Чл.65. Учителят е длъжен да предоставя на работодателя работната си сила за изпълнение на конкретна трудова функция – обучение и възпитание на децата.
Чл.66. Учителят е длъжен да изпълнява работата и трудовите си задължения точно и добросъвестно и да спазва правилниците на детската градина, трудовата дисциплина и разпоредбите на директора.
Чл.67. Учителят в детската градина организира и провежда обучението и възпитанието на децата съобразно ДОИ.
Чл.68. Учителят организира и провежда възпитателно-образователна работа в съответната група, като диагностицира знанията и уменията на децата според ДОИ и съдейства за пълноценната им интеграция в групата.
Чл.69. Учителят има право да:
1. Членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и национални органи;
2. Дава мнения и да прави предложения по дейността на детската градина до административните органи в системата на народната просвета;
3. Получава информация за възможности за повишаване на професионалната квалификация от директора, РИО и от МОН;
4. Участва в определяне на стратегията на детската градина и организиране на дейности извън учебния план;
5. Избира варианти на учебни пособия и помагала;
6. Избира организационни форми на обучение и на възпитателни въздействия;
7. Прилага педагогически идеи, концепции, методи и технологии, средства на обучение;
8. Получава информация относно състоянието на детската градина;
9. Получава защита по КТ и КТД.

Чл.70. Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата, се поощряват с грамота и предметни награди, а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.
Чл.71. Учителят е длъжен да:
1. Изпълнява задълженията си, определени от КТ, в нормативни актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;
2. Изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба № 5/14.05.2002 г на МОН;
3. Изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни, Плана за действие при аварии и бедствия и изискванията на ПАБ;
4. Изпълнява решенията на Педагогическия съвет, както и препоръките на контролните органи на РИО;
5. Спазва утвърдените от директора правилници и графици;
6. Опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от учителя или ДГ;
7. Повишава професионалната си квалификация;
8. Удостоверява с подписа си данните подадени на ЗАС в таксовата книга;
9. При отклонение в здравословното състояние на децата да уведомява медицинската сестра и да търси контакт с родителите;
10. Лично да нанася цифром и словом броя на децата в групата за деня и се подписва в заповедната книга за храна;
11. Спазва Етичния кодекс за работа с деца;
12. Спазва Закона за закрила на детето, Закона за защита на личните данни и Закона за защита от дискриминация.
13. Спазва утвърдените от МВР правила за действие при анонимно телефонно обаждане.
14. Свиква родителски срещи през учебната година. За всяка родителска среща да води протокол в протоколна тетрадка;
15. По време на смяна да държи личните си вещи(чанти, лекарства и др.) в гардероб на недостъпно за децата място;
16. Главният учител организира дейностите, специфични за неговата дейност и вписани в длъжностната му характеристика;
Чл.72. Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие върху него.
Чл.73. Предварително уведомява директора за извеждане на децата извън детската градина за наблюдения, изложби, концерти, екскурзии и други.
Чл.74. При участие на децата в регионални, национални и други мероприятия учителят, придружаващ групата е длъжен да подготви следните документи: списък на децата в групата, ЕГН, подписан от учителя водач и директора, и заверен с печата на детската градина, името на медицинската сестра, медицински преглед с дата и място на прегледа, подпис за съгласие на родителя.
Чл.75. Учителят привежда в изпълнение решенията на ПС и законовите нареждания на директора, които се отнасят до неговата група и са свързани с цялостната организация на учебно-възпитателния процес.
Чл.76. Учителите от І смяна посрещат лично децата в занималнята, пред входа на съответната група или от площадката на групата при хубаво време.
Чл.77. Учителите от ІІ смяна лично изпращат всички деца от занималнята на групата, а при хубаво време от площадката на съответната група.
Чл.78. Учителите от І смяна нямат право да преустановяват своята работа преди идването на сменящият ги колега без личното разрешение на директора.
Чл.79. Учителите от ІІ смяна нямат право в края на работния си ден да изпращат последните деца от групата, облечени с връхните си дрехи и приготвени за завършване на работния ден.
Чл.80. Учителят няма право да отстранява дете по време на организирани занимания и други извън учебни дейности.
Чл.81. Учителят няма право да оставя децата сами, без надзор, по какъвто и да било повод.
Чл.82. Учителят няма право да се договаря с външни лица или фирми за извършване на регламентирани дейности или услуги в групите (фотографски, застрахователни, строителни и пр.) без разрешение на директора.
Чл.83. Забранено е организирането на дейности с деца на политическа, религиозна и етническа основа.
Чл.84. Учителят отговаря за правилното и редовно попълване и водене на документацията според изискванията на Наредба №4 за документите в системата на народната просвета:
1. Дневник на групата.
2. Месечен и седмичен план.
3. Материална книга за взетия учебен материал.
4. Списъци с присъствията на децата - на 30-то число всеки месец да ги предава на касиера.
5. Друга документация, свързана с естеството на работата.
Чл.85. Учителят подготвя необходимите справки, отчети, и други, изисквани от ръководството.
Чл.86. Учителят може да прави предложения пред ПС.
Чл.87. Учителят планира възпитателно-образователна дейност по ДОИ.
Чл.88. Учителят контролира редовно посещението на децата и изисква попълването на молби от родителите един ден преди отсъствието им по семейни причини. Събира медицинските бележки от личния лекар в деня на завръщането на детето.
Чл.89. Учителят няма право:
Да сменя смяната си без разрешението на директора.

2. Учителят от І смяна да напуска работното си място, докато не дойде колегата му от ІІ смяна.

3. Да използва за възпитателни цели средства, противоречащи на човешките права и свободи (физически и морални наказания, заплахи, физическо, психическо или сексуално насилие и прекалено ограничение).

4. Да се отделя от децата, ако не е осигурено друго отговорно лице и да оставя децата на двора и в група без надзор.

5. Да извежда децата извън детската градина без придружител.

6. Да използва служебното си положение за лично облагодетелстване

7. Да изменя регламентираното време за храна и почивка на децат

8. Да напуска работното си място, без да е отразил проведените форми в дневник и книга за преподадения учебен материал, както и да го нанася предварително.

9.. Да изтрива и нанася корекции върху задължителна учебна документация.

10. През работно време да използва за лични нужди служебните компютри (да се вписва в Skype, Facebook, да пазарува онлайн и др.). През работно време да води телефонни разговори, които не са пряко свързани с изпълнението на служебните им задължения.
Помощен и обслужващ персонал

Помощен и обслужващ персонал
Чл. 90.(1) Помощник-възпитателят работи съгласно длъжностната си характеристика като:
1. Спазва установената трудова дисциплина и изпълнява работата, за която се е уговорил в подписания трудов договор.
2. Отговаря за осигуряването на необходимите здравно-хигиенни условия в групата, в която работи.
3. Сутрин до пристигането на учителя посреща децата и носи лична отговорност за живота и здравето им.
4. При необходимост вечер, след приключване на работното време, изпраща закъснелите деца заедно с учителя.
5. По време на установената почивка, отпуски или поради заболяване на учителите, поема грижата за децата и носи отговорност за тях. Само в този случай има право да дава на родителите информация за децата.
6. Явява се навреме на работа и е на работното си място до края на работното време.
7. Явява се на работа в състояние, което му позволява изпълнение на поставените задачи.
8. Не употребява алкохол и други упойващи вещества през работно време и непосредствено преди явяване на работа.
9. Използва цялото работно време за изпълнение на възложените задачи.
10. Спазва техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд, правилника за дейността на детската градина и всички други законови разпореждания и инструкции на работодателя.
11. Пази грижливо материално-техническата и дидактична база, както и пести разходването на електрическа енергия, вода, отопление и други материали.
12. Лично отговаря за спалното бельо и дрехите на децата от групата и е длъжен да не допуска размяна на дрехи и бельо.
13. Пази авторитета на детската градина и нейния престиж, не злоупотребява с доверието на работодателя.
14. Съгласува работата си и подпомага и съдейства при разрешаване проблеми в съответната група и детската градина.
15. При отсъствие на титуляра го замества, когато бюджетът на градината налага това.
16. Осигурява почивката на І смяна учители за времето от 10,45 до 11,05 часа.
17. Поддържа района от дворното пространство, за който отговаря.
(2) Други функции и изисквания съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа:
1. Сервира храната в естетичен вид(всяко ястие в отделен съд) и осигурява вилица и лъжица съобразно възрастта.
2. Сменя покривките 2 пъти седмично и при замърсяване, и ги изпира във време, когато е приключил работата си в групата.
3. При излизане на децата извън детската градина придружава групата с учителя.
4. Съпровожда децата до тоалетната, когато те са на двора и ги предава лично на учителя.
5. Сменя спалното бельо един път на две седмици през зимния сезон, през лятото всяка седмица и при всяко замърсяване.
6. По време на оперативки с учителите поема отговорността за ж вота и здравето на децата.
7. Повишава своята професионална квалификация и качеството на работа.
8. При инфекциозно заболяване сменя спалното бельо според изискванията на санитарните органи, извършва усилена дезинфекция.
9. Спазва задължително работното облекло – престилка, кърпа за главата, предна престилка, ръкавици и маска.
10. Следи за използването от децата на салфетки, тоалетна хартия, носни кърпи.
11. Връща своевременно съдовете в кухнята.
12. Не оставя на достъпни за децата места дезинфекциозни и перилни препарати.
13. Всекидневно почиства двора, напръсква пясъчниците, полива цветните алеи.
14. Веднъж на 2 седмици изтупва килимите и пътеките в занималните, куклените кътове, малки стаи, забърсва под тях и прави основно почистване и дезинфекция на помещенията.
16. Спазва изискванията на НАССР и води задължителната документация за дезинфекцията на съдовете и хигиената.
Чл.91. КУХНЕНСКИЯТ ПЕРСОНАЛ работи съгласно длъжностната си характеристика.
Чл.92. Производствената дейност на кухнята в детската градина се организира и ръководи от главния готвач, който отговаря пряко за работата на помощник-готвача.
Чл.93. Готвачът спазва утвърдената технология за производство, следи за сроковете на годност на влаганите продукти, отговаря за правилното съхранение на готовата продукция и своевременно зареждане на групите. 14
Чл.94. Готвачът на ДГ присъства лично, всекидневно при изписване на хранителните продукти.
Чл.95. Други функции на готвача съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа:
1. Готвачът следи за грижливата експлоатация на кухненските съоръжения.
2. Промяната в менюто се прави само със знанието на директора.
3. Не допуска външни лица в кухненския блок.
4. При отсъствие на готвача, помощник-готвачът поема неговите функции и носи лична отговорност за правилното оползотворяване на хранителните продукти.
5. Целият кухненски персонал спазва стриктно изискванията на система НАССР и води редовно документацията по нея.

Чл.96.(1) ЗАВЕЖДАЩИЯТ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА (ЗАС) работи съгласно длъжностната си характеристика:
(2) Други функции и изисквания съгласно заеманата длъжност и изпълняваната работа:
1. Ежегодно извършва инвентаризация на имуществото в детската градина заедно с комисия.
2. Организира получаването и отчитането на средствата за работно, представително и специално работно облекло на персонала.
5. Участва в изработването на меню съгласно рецептурник.
6. Проверява хранителните продукти по складовете.
7. Води дневника за входящ и изходящ контрол на хранителните продукти, температурен дневник за хладилниците.
9. Няма право да нанася поправки върху требвателните листове и други документи, след подписването им от директора.
10. Не допуска външни лица в складовете и кухнята.
11. Изпълнява задълженията си като член на НАССР екипа.
12. Спазва закона за защита на личните данни.

Чл.97. МЕДИЦИНСКИЯТ СПЕЦИАЛИСТ (мед.сестра) работи съгласно длъжностната си характеристика, изготвена от кмета на общината, и изпълняваната работа.
Чл.98. Медицинският специалист разработва и провежда в детската градина:
1. Програми, свързани с профилактиката и промоцията на детското здраве.
2. Води и съхранява медицинската документация и опазва материалната база в здравния кабинет.
3. При съмнение за инфекциозно заболяване на дете в ДГ уведомява директора, родителите и личния лекар на детето.
4. Поддържа постоянна връзка с ръководството на детската градина и с членовете на ПС.
5. Отговаря за съхранението, отчитането и разходването на медикаменти и консумативи в здравния кабинет.
6. Контролира консумирането на храната от децата.
7. Отговаря за използването на климатиците, с оглед безопасността на детското здраве.

Чл.99. Медицинският специалист се грижи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина чрез:
1. Организирането и провеждането на всекидневен филтър и следене на имунизациите.
2. Спазване на строг санитарно-епидемиологичен режим.
3. Набелязване мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния.
4. Изнасяне на нагледна здравна информация на видно и достъпно място в детската градина.
5. Периодично обучение на обслужващия персонал и учителите за оказване на първична долекарска помощ при различни видове травми.

Чл.100. На медицинския специалист са възложени и други функции и изисквания съгласно заеманата длъжност и изпълняваната работа:
1. Контролира текущата дезинфекция и я ръководи при епидемиологични взривове.
2. Изготвя и представя на директора и непедагогическия персонал инструкции за работа с дезинфекционни препарати.
3. Води цялостната документация на НАССР системата.

Чл.101. Медицинският специалист е пряко подчинен на директора на детската градина, който определя работното му време съгласно спецификата на работа в нея и КТ.
Чл.102. Работниците и служителите имат право:
1. На своевременна достоверна и разбираема информация относно дейностите и делата на ДГ.
2. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

Чл.103. Всички служители нямат право:
1. Да възлагат непосилни задачи на децата.
2. Да изказват некомпетентни мнения за дейността на детската градина, в частност на педагогическия екип, да уронват имиджа й, да изнасят какъвто и да е вид информация, касаеща дейността й.
3. На неучтиво отношение към родители и близки на децата.
4. Да използват родителите за лични облаги.
5. Да напускат работното си място, преди да затворят и заключат всички врати и прозорци, да изключат от електрическата мрежа телевизорите и климатиците, и да включат СОД.
6. Да запазват и изнасят храна извън ДГ.
7. Да изнасят перилни и дезинфекционни препарати, да изпират и гладят лични дрехи.
8. Да допускат външни, непознати лица без легитимация: същите се придружават от служител на ДГ в случай, че желаят среща с директора. Охранителният режим е дело на всеки служител.
9. Да допускат пряка или непряка дискриминация спрямо децата, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия. Да използва за възпитателни цели средства, противоречащи на човешките права и свободи (физически и морални наказания, заплахи, физическо, психическо или сексуално насилие и прекалено ограничение).

Чл.104. Когато е отправен сигнал до директора на ДГ за изнасяне, липса на материали или неправомерното им използване, той поверява сигнала и информира колектива за резултатите от направената проверка.
Раздел ІІІ
Трудови задължения на учителите, служителите и работниците
Задължения, свързани с имуществото на работодателя и други видове обезщетения
Чл.105. Учителите, служителите и работниците са длъжни да съхраняват и пазят повереното им имущество и техника.
Чл.106. Учителите, служителите и работниците са длъжни да спазват правилата и реда за начина на използване и съхранение на учебно-техническите средства и материали.
Чл.107. Учителите, служителите и работниците не могат да изнасят извън територията на ДГ всякакъв вид техника, документи, материали, освен след разрешение на директора.
Чл.108. Учителите, служителите и работниците са длъжни да спазват правилата за противопожарна охрана.
Чл.109. Учителите, служителите и работниците са длъжни да спазват правилата за здравословни, безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ.
Чл.110.(1) Персоналът в ДГ съгласно КТ, закона за счетоводството и длъжностната характеристика носи имуществена отговорност.
(2) ЗАС зачислява даденото за ползване и съхранение имущество на определените длъжностни лица чрез приемно-предавателни протоколи.
(3) Имуществена отговорност носят и родителите на децата, които при умишлена повреда на имуществата на ДГ възстановяват нанесената щета в 10-дневен срок от откриване на виновното дете.
Чл.111. Всички липси в ДГ се възстановяват както следва: 17
1. В групите – от учители и помощник-възпитатели.
2. В дирекцията – от директора.
3. В кабинета на ЗАС – от ЗАС и почистващи помещението.
4. В складове – от ЗАС.
5. В коридори, методичен кабинет, физкултурен салон, фоайета – от всички служители.
6. В парното – от огняра.
7. В пералнята – от помощник-възпитателите.
8. В кухнята – от готвача, помощник-готвача и работника в кухнята.
9. В медицинския кабинет – от медицинската сестра
Задължения за уведомяване на директора
Чл.112. Учителите, служителите и работниците са длъжни веднага да уведомят директора за всички трудности по изпълнение на поставените им задачи и са длъжни да изпълняват дадените от него указания за справяне с трудностите.
Чл.113. Учителите, служителите и работниците са длъжни веднага да уведомят директора при отсъствие по здравословни причини. Болничният лист се представя до два дни от издаването му съгласно чл.9, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.
Чл.114. Учителите, служителите и работниците са длъжни веднага да уведомят директора за всички нарушения на КТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, вътрешните правила, заповеди и други, които са установили в процеса на изпълнение на трудовите си задължения.
Чл.115. Учителите, служителите и работниците са длъжни веднага да уведомят ЗАС за промени в адресната си ре

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

Анализ на състоянието и дейността на детската градина през учебната 2014/2015 година.
Цялостната дейност на ЦДГ № 1 “Васил Левски” бе насочена към изпълнение на Годишния комплексен план, превърнал се в управленско решение за педагогическия и непедагогическия екип. С активното участие на всички служители от детската градина, планът бе изпълнен при активно и коректно взаимодействие между членовете на екипа от детската градина, родителите, обществените организации, и другите органи и организации, с които детската градина е във взаимни връзки и отношения.
Реализирането на основната цел през изминалата учебна година, определена в ГКП, бе осъществено при възможно ефективно използване на материалните фактори и средства, и с прилагането на педагогическите похвати, прийоми, методи, принципи и условия за това.
През изтеклата учебна година в детската градина се работи по Програмата на доц. Русинова и колектив, и Програмата за подготвителна група.
В ДГ бе оптимизирана системата за организация по всички видове дейности /игра, обучение и труд/, както и съответстващата й такава за съгласуваност и отчетност на резултатите; осигурено бе единство и непрекъснатост на възпитателно-образователната работа в петте групи през отчетния период.

Екипът от дванадесет педагози отговорно подхождаше и изпълняваше професионалните си ангажименти през цялата учебна година. На всички учители, назначени на различните учителски длъжности – учител, старши учител и главен учител - бе осигурена творческа среда за възможно най-всеобхватно реализиране на целите и задачите от Програмите за възпитателно-образователна работа с всички възрастови групи в детската градина, за изпълнение на държавните образователни изисквания. Особено внимание бе обърнато на перспективното планиране на целите и задачите за успешно реализиране на програмното съдържание и акцента върху играта като основна дейност в детската градина.
Реализирането на планираните и непланираните дейности в областта на педагогическата, организационно-педагогическата и административно-стопанската дейности беше точно и задълбочено и съответстваше на законоустановените изисквания.
Изминалата учебна година бе юбилейна за нас. Наред с подготовката на 70-годишнината от създаването на детската градина вървеше и подготовката и провеждането на откритите практики по групи. В рамките на вторият етап от тематичната проверка на тема „Красотата около нас и в нас!”, бяха представени чудесни открити практики в четири групи. В тях преобладаваща дейност бе играта, а целите и задачите на конкретните ситуации /по всички образователни направления/ кореспондираха отлично с целите на проверката за възпитаване у детето способност за възприемане и преживяване на красотата, формиране усет към красивото чрез изкуството, проява на любов и интерес към различните видове изкуства, развиване на естетическия вкус и възпитаване в естетика и любов към хората, животните, чудесата на природата. Колегията успя да направи естествен преход от естетическата към нравствената категория за красиво, а 70-годишният юбилей бе кулминацията и един своеобразен завършек не само на празничната година, но и на тематичната проверка.
В детската градина професионално бе прилагана една добре работеща система за организационна, планираща, управленска и контролни дейности, базираща се на доброто планиране и свързана с:
- подготовката и провеждането на Педагогическите съвети;
- провеждането на възпитателно-образователната работа;
- квалификационна дейност;
- контролната дейност;
- работа с непедагогическия персонал;
- хигиената, здравеопазването, закаляването и здравното обслужване;
- работата с родителите, училището, обществените организации, институции и др.;
- празниците и развлеченията;

1. Силни страни, постижения и резултати:

Опитен екип, с нарастваща професионална отговорност; бързо адаптиращи се новоназначени педагози.
Гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни направления


Богатство и разнообразие от учебно-помощна литература, осигурявана и актуализирана през цялата учебна година.
Научно издържана и актуална вътрешно-методическа и външно-методическа квалификационна дейност;
Разбиране, че доброто общуване с децата и родителите е в основата на доверието, уважението, конкурентноспособността и престижа на детското заведение.
Създадени много добри условия за индивидуално развитие на всяко дете и група в ДГ, съгласувана свобода в творческата дейност на деца и педагози.
Отлично поддържане на помещенията в санитарно-хигиенно отношение.
Много добра материална база.
Реорганизирано, естетически добре оформено и поддържано дворно пространство с разпределение по групи на площадки и съоръжения за игри за съответните възрастови групи.
Адаптивност и гъвкавост във възпитателно-образователната работа, стимулиране на образователния потенциал на всяко дете – децата се чувстват комфортно, средата от връстници, подходите на педагозите и условията ги мотивират ежедневно.
Добри взаимодействия и взаимоотношения в екипите по групи.
Опит в интеграцията и създаване на подкрепяща среда, толерантност и професионално отношение към децата със СОП.
Публикации в сп.”Дом, дете, детска градина”
Пълен капацитет на групите и редовна посещаемост.
Много добро хранене.
Добра функционална среда.
Много добра подготовка за училище.
Усвояване и покриване на ДОИ и стандарти.
Изградени традиции в живота на детската градина.

2. Слаби страни, проблеми:

Разгръщане на работата с родителите, търсене на нови форми на взаимодействие, превръщането им в приоритет.
Недостатъчната мотивираност и инертност у част от педагогическия екип по отношение прилагането на нови, иновативни методи и подходи, и повишаване на квалификацията.
Търсене и реализиране на средства от проекти по европейски програми и такива към МОН

3. Извод:


Чрез създадената ефективна организация и прилагане принципа на субсидиарността, детската градина до голяма степен е в състояние да решава проблемите си. Отговорно е отношението на целия екип за толерантно общуване с деца и родители и повишаване конкурентноспособността на детската градина.


МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност. Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.


ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Утвърждаване на ЦДГ № 1 “Васил Левски” като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Утвърждаване детската градина, като среда за културна и възпитателно-образователна работа, център за творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.


ЦЕЛ
Максимално развитие потенциалът на всяко дете благодарение на приноса и опита на възрастните – родители и учители. Да продължи работата на екипа по отношение възпитаване на принадлежност към групата, детската градина, града, държавата.


СТРАТЕГИИ
1. Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието му със средата и повишаване на автономността му на базата на разнообразна информация.
2. Поставяне в основата на възпитателно-образователния процес ценностите на гражданското общество, националните и културни традиции.
3. Постигане на добронамерено междуличностно общуване, което предполага социална адаптивност, интелектуални и творчески изяви.
4. Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и социалните институции.


ПРИОРИТЕТИ
1. Личността на детето – център в педагогическото взаимодействие.
2. Играта – дейност от първостепенно значение за малкото дете.
3. Предоставяне на възможности за право на избор (дейности; игри; материали; партньорства и др.).
4. Работа със семейството и подкрепа на родителите в качеството им на основни възпитатели на децата.
5. Подкрепа на личността на детето в проявата на общочовешки и национални добродетели.
6. Преживяване на радост и удовлетворение от творческия (съзидателен), действено-практически и познавателен опит на детето (акцент върху процеса; положителна оценка на резултата).
7. Създаване на условия и подкрепа на творческите способности на всяко дете във всички дейности.
8. Задължителната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас.
9. Качество на подготовката на детето към новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-личностния подход, основен фактор за социално развитие на децата, и професионална изява на педагогическия екип.
2. Създаване на условия за насърчаване на играта и двигателната дейност, и дейностите на открито.
3. Извеждане на възпитанието пред обучението и възпитаване на емоционална интелигентност у децата.
4. Участие в проекти, свързани с квалификацията на учителите, подобряване на материално-техническата база на детската градина и подобряване условията на възпитание и обучение.
5. Добра координация между семейството и детската градина за удовлетворяване потребността на детето да живее в общество от връстници.
6. Създаване на положителни емоции и обогатяване творческото мислене на децата чрез празниците и развлеченията.
7. Организиране и координиране на квалификационни форми за професионално израстване и кариерно развитие на педагогическите кадри.

ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Брой деца: 110
• по план – 110
• по списък – 110
2. Брой на групите:
• по план – 5
• утвърдени – 5
1. Разпределение по групи:

І”А” група – учители: ст. уч.Женя Георгиева и уч.Ивелина Ангелова
пом.-възпитател: Гинка Йозова
І група - учители: гл.уч.Анна Иванова и ст.уч.Трифонка Димитрова
пом.-възпитател: Красимира Братанова
ІІ група – учители: ст.уч.Валентина Петкова и ст.уч.Калинка Низамова
пом.-възпитател: Капка Русева
ПГ(5 г.) - учители: ст.уч.Гинка Топалова и уч. Цветелина Перникова
пом.-възпитател: Надежда Минева
ПГ (6 г.) – учители: ст.уч.Еленка Иванова и ст.уч. Десислава Добрева
пом.-възпитател: Ваня Върбанова
И през настоящата учебна година педагогическият екип ще работи по “Програма за възпитание на децата от 2 до 7 годишна възраст” на доц. Русинова и колектив и Програма за подготвителна група.
Екипът на I”А” група ще работи с помагалата на Програмна система „Ръка за ръка”, на изд.”Просвета”. ІI група ще ползват помагалата на програмна система „Приказни пътечки”. I, ПГ/5 г./ и ПГ /6 г./ ще работят с помагалата по програмна система „Приятели” на Издателска къща „Анубис”.
4. Методични обединения и Комисии:
Методично обединение по планирането
Председател – Анна Иванова
Членове – Ивелина Ангелова и Трифонка Димитрова
Методично обединение по квалификацията
Председател – Еленка Иванова
Членове – Десислава Добрева, Женя Георгиева, Зорница Петкова, Калинка Низамова
Методично обединение по проектите и материално-техническата база
Председател – Гинка Топалова
Членове – Валентина Петкова, Калинка Низамова, Цветелина Перникова
Комисии:
1. Комисия за работа с родители – Трифонка Димитрова, Цветелина Перникова.
2. Комисия по даренията – Еленка Иванова, Зорница Петкова, Веска Димитрова, Антония Матова.
3. Комисия за предложения и награждаване – Валентина Петкова, Анна Иванова, Гинка Топалова.
4. Комисия по организацията на педагогическата среда и интериора – Женя Георгиева, Цветелина Перникова, Гинка Топалова, Анна Иванова.
5. Комисия по БДП – Антония Матова, Трифонка Димитрова, Десислава Добрева.
6. Комисия за превенция в детската градина – Анна Иванова, Калинка Низамова, Еленка Иванова.
7. Отговорници за методичните кабинети – Еленка Иванова, Женя Георгиева, Петранка Савова.
8. Отговорници за изложбите – Валентина Петкова и Гинка Топалова.
9. Отговорник за сайта и архива – Ивелина Ангелова.
10. Отговорник за фейсбук страницата на детската градина – Анна Иванова.

11. Секретар на педагогическия съвет – Женя Георгиева.
През тази учебна година е първият етап от тематичната проверка на тема:
„Играта – основна дейност в детската градина!”
I етап – „Много сме умни и добри – знаем толкова игри!”
Цели:
1. Избягване дидактизирането на учебно-възпитателния процес в детската градина.
2. Предоставяне възможност на децата за учене чрез игра.
3. Възпитание чрез игрите.

Задачи:
1. Обогатяване и разнообразяване на кътовете за игра в групите.

2. Включване на подвижните и игрите с пръсти във всички режимни моменти.
3. Създаване на положителни емоции и удовлетвореност у децата.
4. Представяне открити практики по отделните образователни направления във всички групи.
II етап – „Къщичка на вълшебните думи!”
Цели:
1. Акцентиране върху езиковото развитие на децата като ключово за децата от ПУВ.
2. Създаване условия за развитие творческото въображение на децата в различните видове игри.
3. Намиране начини за осъществяване на нов вид комуникация с детето.
4. Комуникативните игри – ефективно средство за опознаване на света.

Задачи:
1. Езиковото развитие чрез игра.
2. Представяне открити практики по ОН БЕЛ във всички възрастови групи.

Месец Педагогически съвети Квалификация Педагогически контрол Работа с родители Празници и развлечения Други дейности
ІХ 12.09.2015 г.
1.Методически насоки за работа през новата учебна година.
2.Запознаване с правилника за вътрешния трудов ред.
3.Приемане правилник за организиране на дейността в ДГ.
4.Уточняване състава на комисии и работни групи;
5.Приемане на годишния комплексен план.
6.Приемане план за контролната дейност.
7.Приемане план за кв.дейност.
8.Приемане на дневен режим за всички групи.
29.09.2015 г.
1.Приемане план за защита при бедствия на пребиваващите в ЦДГ №1”В.Левски”.
2.Определяне на видовете дейности извън ДОИ.
3.Разглеждане плана на Комисията по БДП.
„Играта. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта”
Практ.упражнение Текущ
1. Приключване на материалната книга и дневниците за учебната 2014/2015г.
2. Списъци по групи.
3.Организация на педагогическата среда. - Събиране на точни данни на децата и родителите за попълване на дневниците.
- Набавяне на материали за работа.
Род.срещи
16.09.15 – ІII и ІV гр.
17.09.15 – ІІ гр.
28.09.15 – I гр.
29.09.15 – I”А” гр.
30.09.2015 г. - I”А” гр.
Запознаване с правилника за дейността в ЦДГ “Васил Левски”. “Алиса в страната на чудесата”
Отг. Учители ІV гр., муз. р-л
Куклен театър
Куклен театър Изготвяне годишни разпределения, планове и тестове за диагностика.
Х Педагогическо съвещание – Обсъждане „Игрова култура, модели на игрово Текущ:
1.Социално-културна Провеждане на анкета с Куклен театър
1 октомври – Антропометрични измервания.
тематичната насоченост за работата с родителите по групи. взаимодействие и етапи на моделния процес”
лекция адаптация на децата от малките групи.
2.Дневници за планиране и прогнозиране.
3. Диагностика входно ниво.
Административен контрол:
Проверка спазване промяната в Програма 4 „Поддържане хигиенното състояние на обекта” от НАССР родителите от І група международен ден на музиката - развлечение
„Есенна надпревара” – спортен празник
Отг. ІІІ гр., муз.р-л
28 октомври – международен ден на анимацията-„Хайде на кино!” – III и IV гр.
Куклен театър Инвентаризация имуществото на ДГ.
Учебно проиграване плана за евакуация
ХІ 1.Отчитане изпълнението на решения от предходния ПС.
2.Диагностиката и отразяването й.
3.Обсъждане обогатяване информацията в сайта на детската градина. „Приказкотерапия
за психическо и физическо здраве на децата от предучилищна възраст”
дискусия Тематичен:
Провеждане на ситуации по ОН „Природен свят” и „Социален свят” във връзка със задачите по тематичната проверка.
Административен контрол:
Проверка количеството и качеството на изписваните продукти и съответствието грамажа на порциона с посочения в Открити уроци пред родителите и колегите ІІІ и ІV гр.
Изяви по групи по случай 21 ноември - деня на християнското семейство Куклен театър
„1 ноември – ден на народните будители”, отг. ІV гр.
13 ноември – световен ден на доброто – отбелязване с инициативи по групи
21 ноември – ден на християнското семейство /празници по групи/
Куклен театър Абонамент
Проверка изправността на уредите и съоръженията в ДГ.
Заседание на ГУТ


Месец Педагогически съвети Квалификация Педагогически контрол Работа с родители Празници и развлечения Други дейности
ХІІ „Особености на детските взаимоотношения в игровата дейност”
дискусия Текущ:
1.Задължителна документация.
2.Формиране на здравно-хигиенни и социални навици.
Административен контрол:
Спазване функционалния график и поддържане хигиенното състояние на обекта. Включване на родители в подготовката и провеждането на Коледните празници. Куклен театър
ПОДРЕЖДАНЕ НА КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА-БАЗАР; 07.12.2015 г.
„Коладе, ладе” -коледуване по учреждения и фирми ( ІV гр.)
„Добре дошъл при нас” – празник с I”А”, I и II гр.; 15.12.2015
„В Коледната нощ” – празник с III и IV гр.;17.12.2015 г.
Куклен театър
І 1.Отчитане изпълнението на решения от предходния ПС.
2.Обсъждане на работата с родителите в групите.
3.Информация за здравословното състояние на децата.
4.Текущи. „Технология за развитие на играта-драматизация.”
тренинг Информация за здравното състояние на децата и хигиенното осигуряване в ДГ.
Отг.мед.сестра Куклен театър
Участие в Алекови дни
Куклен театър Комисия по БДП
ІІ Педагогическо съвещание – работата по І етап от тематичната „Технология за развитие на сюжетно-ролевата Текущ:
Подготовка и провеждане „Цветя за Левски” – 142 години от гибелта на В.Левски


проверка. игра”
семинар честването по повод 143-та годишнина от гибелта на В. Левски.
Административен к-л:
Проверка по проблемите на храненето, закаляването и физическата дееспособност на децата. Отг. ІV гр.,муз.р-л /19 февруари/
Куклен театър
ІІІ „Компютърните игри в предучилищна възраст”
тренинг Текущ:
1.Подготовка и участие в общоградското честване на 3 март.
2.Подготовка и провеждане на осмомартенски тържества и пролетни празници.
Административен к-л:
Водене документацията по програма „Училищен плод”. Включване на родители при провеждане на развлеченията Куклен театър
„Баба Марта ни закичи”, отг. II гр.
Участие в общогр.честване на 3 март
Отг. ІІІ и ІV гр.
Осмомартенски празници по групи /4,7 и 8 март/
22 март – Да посрещнем пролетта; развлечение, отг. I гр.
Куклен театър Поддържане документация за здравното състояние на децата.
Периодичен инструктаж
Учебно проиграване плана за евакуация
Месец Педагогически съвети Квалификация Педагогически контрол Работа с родители Празници и развлечения Други дейности
ІV 1.Отчитане изпълнението на решения от „От какво имат нужда проблемните Тематичен:
1. Провеждане на Открити уроци пред учители и Куклен театър
Куклен театър Антропометрични замервания.

предходния ПС.
2.Обсъждане резултатите от извършения педагогически контрол.
3.Отчет на председателите на МО, комисиите и работните групи. деца”
лекция ситуации във връзка с тематичната проверка по ОН”Игрова култура”, ОН „Социален свят”, „Музика” и ОН”Математика”
Административен к-л:
1. Провеждане ежедневен филтър и преглед здравословното състояние на децата родители в І”А”, І и ІI гр. 2 април – Международен ден на хората с аутизъм
2 април – международен ден на детската книга, отг. III и IV гр.
22 април – Ден на земята, отг. IV гр.
„Да посрещнем лазарки” – лазаруване, III гр./23 апр./
„Великден здрав, червен!” – ден на отворени по групи с родители / 28 април/
Куклен театър
V 1.Отчитане изпълнението на решения от предходния ПС.
2.Отчет за резултатите от ВОП в ДГ и изпълнение на ГКП.
3.Насоки за лятна работа. „Емоционалната интелигентност при децата от предучилищна възраст”
лекция Текущ:
1. Диагностика изходно ниво. Подготовка на тържеството за изпращане на децата от ІV гр.
Организация и провеждане на спортен празник с участието на родители. Куклен театър
Участие в детска театрална сцена „Малкият принц”
24 май – ден на славянската писменост и култура
Куклен театър
“Довиждане детска градина” Информация за МТБ в ДГ.
Подреждане на методичните кабинети.


ІV гр. – 30 май
VІ 1 юни – ден на детето, отг. I”А” гр.
Участие в празника на град Свищов 27 юни
Отг. ІІІ гр.

 

проверка.
игра”
семинар
честването по повод 143-та годишнина от гибелта на В. Левски.
Административен к-л:
Проверка по проблемите на храненето, закаляването и физическата дееспособност на децата.
Отг. ІV гр.,муз.р-л /19 февруари/
Куклен театър
ІІІ
„Компютърните игри в предучилищна възраст”
тренинг
Текущ:
1.Подготовка и участие в общоградското честване на 3 март.
2.Подготовка и провеждане на осмомартенски тържества и пролетни празници.
Административен к-л:
Водене документацията по програма „Училищен плод”.
Включване на родители при провеждане на развлеченията
Куклен театър
„Баба Марта ни закичи”, отг. II гр.
Участие в общогр.честване на 3 март
Отг. ІІІ и ІV гр.
Осмомартенски празници по групи /4,7 и 8 март/
22 март – Да посрещнем пролетта; развлечение, отг. I гр.
Куклен театър
Поддържане документация за здравното състояние на децата.
Периодичен инструктаж
Учебно проиграване плана за евакуация
Месец
Педагогически съвети
Квалификация
Педагогически контрол
Работа с родители
Празници и развлечения
Други дейности
ІV
1.Отчитане изпълнението на решения от
„От какво имат нужда проблемните
Тематичен:
1. Провеждане на
Открити уроци пред учители и
Куклен театър
Куклен театър
Антропометрични замервания.

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  В ДЕТСКА ЯСЛА
Клас по НКП:медицинска сестра Код по НКП: 32315002


I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Основна задача е отглеждането и възпитанието на децата и опазване на тяхното здраве.
2.Ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група.
3 Приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи.
4.Провежда ежедневен филтър на децата.
5.Провежда организирани занимания под ръководството на педагога на ДЯ.
6.Наблюдава здравословното състояние на децата.
7.Осъществява храненето на децата и получаването на храната от кухнята.
8.Провежда занимания по физическа култура и активен двигателен режим.
9.Извършва антропометрични измервания на децата.
10.Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
11.Води ежедневен отчет за отсъствието на децата и предава присъствуващите на следващата смяна.
12.По време на разходка не допуска консумация на диворастящи гъби,не измити и неизвестни плодове.
13.Организира и провежда общо закалителни и специално закалителни процедури на децата.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Медицинската сестра е пряко подчинена на ДИРЕКТОР ДЯ.
2Не напуска работното си място преди да предаде децата на мед.сестра,която я заменя и без разрешението на ДИРЕКТОР ДЯ.
3.Спазва часовия график по установения режим на труд.
4.Води медицинската документация в групата.
5.Спазва правилата за вътрешния ред в ДЯ.
6.Следи за опазване на собствеността на групата и на ДЯ,като съобщава на ДИРЕКТОР ДЯ,ЗАТС за създалите се проблеми по ремонт и поддръжка на уредите и съоръженията в групата.
7.Отговаря за санитарно-хигиенното състояние на помещенията в групата и контролира работата на детегледачката.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на ДИРЕКТОР ДЯ. 2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с детегледачката,ЗАТС,кухненския персонал 3. Осъществява контакти с родителите на деца.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а)нормативните актове за дейността на ДЯ.
б)реда и изискванията за извършване на дезинфекцията на групата ,за заразните заболявания и воденето на отчетността в групата
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: средно-специално медицинско образование –МЕДИЦИНСКА СЕСТРА,АКУШЕРКА

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжноста МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Клас по НКП:медицинска сестра Код по НКП: 32315002


I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Основна задача е отглеждането и възпитанието на децата и опазване на тяхното здраве.
2.Ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група.
3 Приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи.
4.Провежда ежедневен филтър на децата.
5.Провежда организирани занимания под ръководството на педагога на ДЯ.
6.Наблюдава здравословното състояние на децата.
7.Осъществява храненето на децата и получаването на храната от кухнята.
8.Провежда занимания по физическа култура и активен двигателен режим.
9.Извършва антропометрични измервания на децата.
10.Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
11.Води ежедневен отчет за отсъствието на децата и предава присъствуващите на следващата смяна.
12.По време на разходка не допуска консумация на диворастящи гъби,не измити и неизвестни плодове.
13.Организира и провежда общо закалителни и специално закалителни процедури на децата.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Медицинската сестра е пряко подчинена на ДИРЕКТОР ДЯ.
2Не напуска работното си място преди да предаде децата на мед.сестра,която я заменя и без разрешението на ДИРЕКТОР ДЯ.
3.Спазва часовия график по установения режим на труд.
4.Води медицинската документация в групата.
5.Спазва правилата за вътрешния ред в ДЯ.
6.Следи за опазване на собствеността на групата и на ДЯ,като съобщава на ДИРЕКТОР ДЯ,ЗАТС за създалите се проблеми по ремонт и поддръжка на уредите и съоръженията в групата.
7.Отговаря за санитарно-хигиенното състояние на помещенията в групата и контролира работата на детегледачката.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на ДИРЕКТОР ДЯ. 2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с детегледачката,ЗАТС,кухненския персонал 3. Осъществява контакти с родителите на деца.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а)нормативните актове за дейността на ДЯ.
б)реда и изискванията за извършване на дезинфекцията на групата ,за заразните заболявания и воденето на отчетността в групата

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: средно-специално медицинско образование –МЕДИЦИНСКА СЕСТРА,АКУШЕРКА
-2-
3.Професионален опит: ПРЕДИМСТВО В РАБОТА НА ДЕТСКИ ЯСЛИ.


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността ДЕТЕГЛЕДАЧКА

Клас по НКП: детегледачка. Код по НКП: 51311005

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Детегледачката работи под непосредственото ръководство на медицинските сестри на групата и е неин пръв помощник.
2.Извършва редовно и качествено почистване на занималнята,спалнята,вратите,прозорците,подовете,съгласно определената от Завеждащ ОДЯ площ.
3. Прави ежедневна дезинфекция,като сама приготвя разтворите под контрол на медицинска сестра от групата.
4.Измива и стерилизира приборите след храна.
5.Активно помага на медицинските сестри във всички режимни моменти свързани с отглеждането,възпитанието,храненето,закаляването и разходките на децата.
6.Почиства гърнетата на децата и ги поставя в дезинфекционен разтвор или стерилизатор.
7.Спазва санитарно-хигиенните изисквания и правилника за вътрешния ред на ДЯ.
8.При необходимост изпълнява функциите на перачка.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1Изпълнява изискванията за начина на употреба и съхранение на препаратите за дезинфекция,дератизация,обезпаразитяване,битова химия и на битовата техника.
2.Не напуска работното си място без разрешение на медицинските сестри в групата и на Завеждащ ДЯ.
3. Спазва часовия график по установения режим на труд.
4.Следи за опазване на собствеността.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на медицинските сестри в групата и на Завеждащ ДЯ..
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с медицинските сестри в групата,ЗАТС,Зав.ОДЯ и перачка.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а)реда и изискванията за извършване на дезинфекцията на групата.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: средно